Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Przeciwdziałania Poważnym Awariom

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 57114 Data publikacji: 08 listopada 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Ryzyko: Zagrożenia technologiczne, awarie przemysłowe, Zagrożenia sanitarne, niebezpiczne substancje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Przeciwdziałania Poważnym Awariom w Departamencie Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współpraca przy realizacji zadań natury merytorycznej i organizacyjnej związanych z egzekwowaniem przez Inspekcję Ochrony Środowiska rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Komisji Europejskiej regulujących: a) rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), b) klasyfikację, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin (CLP,) c) sposoby postępowania z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.
 • Współpraca z innymi organami, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie nadzoru nad obrotem F-gazami i substancjami zubożającymi warstwę ozonową w celu zapobiegania nielegalnemu wprowadzaniu czynników chłodniczych na obszar celny UE
 • Prowadzenie nadzoru nad obrotem F-gazami i substancjami zubożającymi warstwę ozonową w sieci Internet.
 • Rozpatrywanie: a) odwołań od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (w tym przygotowanie projektów decyzji II instancji) oraz zażaleń od postanowień wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska dotyczących F-gazów i substancji zubożających warstwę ozonową (w tym przygotowanie projektów postanowień II instancji); b) skarg na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Opracowywanie analiz, sprawozdań i raportów dotyczących postępowania z F-gazami i substancjami zubożającymi warstwę ozonową.
 • W uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli lub współudział w kontrolach prowadzonych przez wioś, a także prowadzenie kontroli wioś w zakresie realizowanych zagadnień merytorycznych.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca przy komputerze.
wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.
w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub chemii
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość polskich przepisów ochrony środowiska zwłaszcza dotyczących postępowania z chemikaliami, w tym ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i f-gazach oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • znajomość przepisów Kpa;
 • znajomość zadań organów administracji publicznej;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce;
 • biegła znajomość obsługi komputera, środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, postepowania z chemikaliami

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 22.11.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
w formie elektronicznej za pośrednictwem :Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony