Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Specjalista w Wydziale Wspomagania Ocen Jakości Powietrza i Udostępniania Informacji o Jakości Powietrza

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 110957 Data publikacji: 22 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Wspomagania Ocen Jakości Powietrza i Udostępniania Informacji o Jakości Powietrza, Departament Monitoringu Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje prace związane z weryfikacją danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza zawartych w Centralnej Bazie Emisji KOBiZE z wszystkich rodzajów źródeł znajdujących się na obszarze województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. W oparciu o wyniki modelowania określa obszary wymagające dodatkowych analiz pod kątem identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza i we współpracy z KOBiZE uczestniczy w pracach zmierzających do identyfikacji tych źródeł. Przygotowuje informacje na temat emisji zanieczyszczeń do powietrza w oparciu o dane zawarte w Centralnej Bazie Emisji KOBiZE.
 • Weryfikuje wyniki modelowania matematycznego pod kątem ich jakości i przydatności dla potrzeb ocen jakości powietrza oraz wspieranie wykonywania ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego w województwach: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego, w tym opracowuje mapy na potrzeby ocen jakości powietrza.
 • Przygotowuje i udostępnia informacje o jakości powietrza i emisjach zanieczyszczeń do powietrza m.in. dla potrzeb wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
 • Upowszechnia i prezentuje informacje o jakości powietrza oraz prowadzi zadania związane z edukacją ekologiczną w tym zakresie. Przygotowuje odpowiedzi na kwestie związane z jakością powietrza i emisjami zanieczyszczeń do powietrza.
 • Opracowuje raportów, artykułów, analiz problemowych, komunikatów, bieżących informacji dotyczących jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także informacji o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa.
 • Przygotowuje informacji o jakości powietrza i przekroczeniach poziomów informowania i alarmowych dla WCZK.
 • Pełni rolę operatora krajowego bazy danych JPOAT. Dla potrzeb przygotowywania informacji, o których mowa w zadaniu 6, pełni rolę operatora wojewódzkiego bazy CAS.
 • Bierze udział w organizowaniu szkoleń, narad i konferencji w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczy i reprezentuje GIOŚ / Polskę na szczeblu regionalnym w zakresie kompetencji merytorycznych.

 

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3
71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrona środowiska/ inżynieria środowiska/geografia/ chemia/meteorologia/ fizyka atmosfery
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza
 • Znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza
 • Umiejętność obsługi oprogramowania GIS
 • Umiejętność obsługi pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 06.12.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ

- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-17-36

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony