Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Specjalista w Zespole Planowania i Analiz Działalności Kontrolnej IOŚ

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 74601 Data publikacji: 16 lutego 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Zespole Planowania i Analiz Działalności Kontrolnej IOŚ w Departamencie Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Zbieranie danych dotyczących działań kontrolnych realizowanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska z zakresu wszystkich komponentów środowiska.
 • Prowadzenie wewnętrznych rejestrów i bazy danych OS-2b, zawierających dane ilościowe dotyczące działań kontrolnych i pokontrolnych, podejmowanych przez organy Inspekcji Ochrony środowiska, z zakresu wszystkich komponentów środowiska oraz działań związanych z aktualizacją tej bazy.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Informatycznego Systemu Kontroli (ISK), w tym nad: słownikami, dokumentacją oraz prawidłowym wprowadzaniem danych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, a także nad mapą „Kontrole IOŚ”. Doskonalenie funkcjonowania ISK.
 • Udział w pracach związanych z opracowywaniem wzorów formularzy statystycznych i sprawozdawczych z zakresu działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Opracowywanie corocznego sprawozdania z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (OŚ-2b) i przekazywanie go właściwym organom i jednostkom, w tym GUS, w celu wywiązania się z obowiązków ustawowych.
 • Współpraca z wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, komórkami wewnętrznymi GIOŚ w zakresie zbierania, weryfikacji i opracowywania danych niezbędnych do raportowania.
 • Realizacja bieżących zadań, w szczególności współudział w opracowywaniu wytycznych do cykli kontrolnych oraz ogólnych kierunków działalności kontrolnej w zakresie stosowania procedur wynikających z Informatycznego Systemu Kontroli. Organizacja i uczestnictwo oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników WIOŚ z zakresu użytkowania Informatycznego Systemu Kontroli, a także udział w kontrolach wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie stosowania Informatycznego Systemu Kontroli.
 • Udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów oraz sporządzanie i przedstawianie kierownictwu i innym organom propozycji zmian przepisów prawa z zakresu podejmowania i procedowania kontroli w celu wyeliminowania zagadnień problematycznych.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • Praca przy komputerze
 • Obsługa klientów zewnętrznych (organy administracji) i wewnętrznych (komórki GIOŚ), w ramach zbierania, opracowywania i raportowania danych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska lub statystyką publiczną lub obsługą baz danych
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej oraz rozporządzenia w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office, w szczególności arkusza Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 10.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony