Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Specjalista w Zespole Planowania i Analiz Działalności Kontrolnej IOŚ

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 74597 Data publikacji: 16 lutego 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Zespole Planowania i Analiz Działalności Kontrolnej IOŚ w Departamencie Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Informatycznego Systemu Kontroli (ISK) w tym nad: słownikami, dokumentacją oraz prawidłowym wprowadzaniem danych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska a także nad mapą „Kontrole IOŚ”. Doskonalenie funkcjonowania ISK.
 • Sporządzanie analiz, raportów, wytycznych itp. związanych z realizacją obowiązków planistycznych i statystycznych dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji.
 • Przygotowanie dokumentacji kontrolnej i udział w kontrolach w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie oceny wdrożenia Informatycznego Systemu Kontroli, w tym opracowanie dokumentacji pokontrolnej.
 • Tworzenie raportów przy użyciu programu Ocean Gen Rap.
 • Realizacja bieżących zadań, w szczególności współudział w opracowywaniu wytycznych do cykli kontrolnych oraz ogólnych kierunków działalności kontrolnej w zakresie stosowania procedur wynikających z Informatycznego Systemu Kontroli. Organizacja i uczestnictwo oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników WIOŚ z zakresu użytkowania Informatycznego Systemu Kontroli, a także udział w kontrolach wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie stosowania Informatycznego Systemu Kontroli.
 • Udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów oraz sporządzanie i przedstawianie kierownictwu i innym organom propozycji zmian przepisów prawa z zakresu podejmowania i procedowania kontroli w celu wyeliminowania zagadnień problematycznych.
 • Udział w wykonywaniu kontroli użytkowników środowiska.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
- obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) w ramach rozmów telefonicznych z pracownikami WIOŚ
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
- podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości,
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w obszarze ochrony środowiska
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub administracji publicznej
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość przepisów Kpa
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Obsługa programów: Legalis
 • Umiejętność obsługi oprogramowania Gen Rap
 • Umiejętność opracowywania zestawień statystycznych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie obsługi programu Legalis, oprogramowania Gen Rap

Termin składania dokumentów: 10.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6% - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dokumenty można składać: - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ - w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
 • Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
 • Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony. UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-25 44.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony