Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Starszy specjalista

Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 138133 Data publikacji: 27 maja 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Planowania i Analiz Działalności Kontrolnej IOŚ, Departament Inspekcji.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
 • Bierze udział w zespołach i grupach roboczych, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, ds. rejestru uwolnienia i transferu zanieczyszczeń, a także bierze udział w opracowywaniu dokumentów, stanowisk Polski na spotkania ww. zespołów i grup, w tym w ramach przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej
 • Rozpatruje odwołania od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w sprawie kar pieniężnych za niedostarczenie sprawozdania zawierającego informacje do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i niezapewnienie jakości tego sprawozdania oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień Głównego Inspektora jako organu II instancji w postępowaniu administracyjnym
 • Przygotowuje dla Komisji Europejskiej coroczne sprawozdanie zawierające dane dotyczące uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz przygotowuje krajowy raport dotyczący implementacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń
 • Prowadzi kontrole wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz w uzasadnionych przypadkach prowadzi kontrole lub bierze udział w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie nadzoru nad wywiązywaniem się przez prowadzących instalacje z obowiązków w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów


 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji państwowej lub na stanowisku zajmującym się współpracą z klientem anglojęzycznym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
 • Znajomość unijnych przepisów w zakresie przekazywania danych środowiskowych z instalacji przemysłowych i ustanowienia Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 • Podstawowa znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Biegła znajomość obsługi komputera - środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub pokrewnym lub w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze ochrony środowiska
 • Przeszkolenie z zakresu procedur prawa administracyjnego
 • Ukończenie kursów i szkoleń z zakresu ochrony środowiska
 • Dyspozycyjność, rzetelność, staranność oraz umiejętności analityczne
 • Łatwość przyswajania nowych zagadnień

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu procedur prawa administracyjnego
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń z zakresu ochrony środowiska

Termin składania dokumentów: 14.06.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.


 


 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony