Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista ds. kar pieniężnych i procedur dotyczących nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów w postaci pojazdów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 57/DKGO/WUP/2019 Data publikacji: 04 czerwca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty, Zarządzanie, odbiór, zbiórka selektywna
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Przemieszczania Uszkodzonych Pojazdów, w Departamencie Kontroli Gospodarowania Odpadami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odwołań od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, nakładających kary pieniężne w związku z nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniem odpadów w postaci pojazdów
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach odwołań od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, nakładających kary pieniężne w związku z nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniem odpadów w postaci pojazdów
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zagospodarowania odpadów w postaci pojazdów, będących przedmiotem nielegalnego międzynarodowego przemieszczania
 • Przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w sprawie określenia sposobu zakresie zagospodarowania odpadów w postaci pojazdów, będących przedmiotem nielegalnego międzynarodowego przemieszczania
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi na postanowienia i decyzje, kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, w zakresie kar pieniężnych nakładanych w związku z nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniem odpadów w postaci pojazdów oraz w zakresie zagospodarowania odpadów w postaci pojazdów, będących przedmiotem nielegalnego przemieszczania
 • Współpraca z Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Policją
 • Współdziałanie z państwowymi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów w postaci pojazdów
 • Współuczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez WIOŚ

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze
-wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
-Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska, biologii, chemii, prawa, administracji
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows i Ms Office (Microsoft Word, Excel)
 • znajomość przepisów dot. gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz unijnych i krajowych przepisów dot. międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów ochrony środowiska
 • znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Ogólna znajomość zasad funkcjonowania instytucji UE

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 18.06.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/wolne stanowiska pracy w GIOŚ, w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
Proponowane wynagrodzenie wg mnożnika 1,95.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa Warszawa

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony