Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Starszy specjalista w Departamencie Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 110880 Data publikacji: 21 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi czynności i kontrolne oraz podejmuje działania pokontrolne w ramach kompetencji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub bierze udział w czynnościach i kontrolach prowadzonych przez WIOŚ w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • Rozpatruje skargi na działalność kontrolną WIOŚ w zakresie zadań kontrolnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej
 • Współdziała w wykonywaniu czynności kontrolnych: - z organami ścigania oraz innymi organami kontroli, w tym z organami administracji państwowej i rządowej, organami samorządu terytorialnego, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi - z komórkami wewnętrznymi GIOŚ oraz WIOŚ w zakresie udzielania wsparcia merytorycznego, w tym w sprawach skarg i interwencji.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, strategii, polityk i innych dokumentów, w tym UE, których przedmiotem są zagadnienia kontrolne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej
 • Bierze udział lub prowadzi szkolenia dla pracowników GIOŚ/WIOŚ, oraz przygotowuje wytyczne do kontroli prowadzonych przez WIOŚ, opracowuje analiz i zbiorczych raportów dotyczących zagadnień kontrolnych z zakresu wodno-ściekowej
 • Bierze udział i reprezentuje GIOŚ w krajowych i zagranicznych zespołach i grupach roboczych, których przedmiotem są zagadnienia dotyczące zagadnień kontroli przestrzegania przepisów i wymagań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, prawa
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub postępowań administracyjnych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, Prawo wodne
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość wymagań Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej
 • Kursy i szkolenia w zakresie ochrony środowiska
 • Obsługa programów: Legalis, LEX

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kursy i szkolenia w zakresie ochrony środowiska

Termin składania dokumentów: 01.12.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty można składać:

- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ

- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-17-36

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony