Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Starszy specjalista w Wydziale Kontroli Zanieczyszczeń Powietrza, Departament Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 130632 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzoruje realizację zadań wykonywanych przez WIOŚ oraz wsparcie merytoryczne w zakresie ochrony środowiska przed polem elektromagnetycznym;
 • Sporządza analizy, raporty i inne dokumenty podsumowujące działania IOŚ odnośnie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez WIOŚ w zakresie ochrony środowiska przed polem elektromagnetycznym;
 • Przygotowuje wytyczne do kontroli prowadzonych przez WIOŚ oraz opracowuje analizy i zbiorcze raporty dotyczące zagadnień dotyczących pól elektromagnetycznych;
 • Doradza merytorycznie w zakresie ochrony środowiska przed polem elektromagnetycznym pracownikom Departamentu, innym komórkom organizacyjnym GIOŚ oraz wydziałom inspekcji wojewódzkich inspektoratów;
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi GIOŚ w realizacji zadań wspólnych, m.in z zakresu rozpatrywania skarg na działania kontrolne wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, wniosków oraz petycji i zapytań, opiniowania aktów prawnych, współdziałania z innymi organami w zakresie ochrony środowiska przed polem elektromagnetycznym

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w terenie;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Wystąpienia przed publicznością, szkolenia;
 • Udział lub prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska;
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska;
 • Znajomość przepisów o dostępie do informacji i KPA;
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • Znajomość zadań organów administracji publicznych;
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu pól elektromagnetycznych w środowisku oraz pracy laboratoriów akredytowanych ( ISO 17025);
 • Biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows ( MS Excel, Word, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej;
 • Przeszkolenie z zakresu procedur prawa administracyjnego;
 • Przeszkolenie z zakresu prowadzenia baz danych i tworzenia raportów;
 • Rzetelność, staranność, obowiązkowość;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność organizowania pracy.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu prowadzenia baz danych i tworzenia raportów;
 • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu procedur prawa administracyjnego.

Termin składania dokumentów: 04.12.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty można składać:

 • W formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony