Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Starszy specjalista w Wydziale Wspomagania Ocen Jakości Powietrza i Udostępniania Informacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 77323 Data publikacji: 22 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Wspomagania Ocen Jakości Powietrza i Udostępniania Informacji w Departamencie Monitoringu Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z obsługą projektu pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” finansowanego ze środków MF EOG 2014-2021, w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar „Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany”, w tym: przygotowywanie raportów, sprawozdań oraz wniosków o płatność zgodnie z Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021, prowadzenie dokumentacji projektowej, przygotowywanie i redakcja pism i prezentacji, przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji do kontroli projektu, przedkładanie propozycji aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, koordynacja przygotowywania protokołów zdawczo-odbiorczych na odbiór materiałów trwałych oraz stosownych porozumień i upoważnień.
 • Wsparcie prac związanych z obsługą Projektu mających na celu pozyskanie informacji merytorycznych potrzebnych do przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na zakup infrastruktury pomiarowej i informatycznej oraz innych usług związanych z realizacją celów projektu.
 • Sprawdzanie poprawności pod względem rzeczowym i finansowym realizacji umów zawieranych z wykonawcami oraz opisywanie faktur pod względem zgodności z zgodnie z wytycznymi i regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.
 • Składanie sprawozdań osobom pełniącym nadzór merytoryczny i finansowy nad Projektem o postępach w realizacji Projektu i planach pracy oraz informowanie ich o ewentualnych nieprawidłowościach i zagrożeniach w realizacji Projektu.
 • Występowanie za pośrednictwem Kierownika Projektu do Departamentu Administracyjno—Finansowego o środki finansowe niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań w ramach Projektu oraz występowanie o składanie wniosków o zapewnienie finansowania i uruchomienie środków z rezerwy celowej; koordynowanie występowania o: wykonanie tłumaczeń, zamawianie biletów lotniczych i rezerwacje miejsc w hotelach na czas pobytu za granicą.
 • Prowadzenie bieżącej współpracy z Centralnym Laboratorium Badawczym i Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. jakości powietrza atmosferycznego w zakresie realizacji projektu oraz utrzymywanie roboczych kontaktów z Instytucjami Wdrażającymi: Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, partnerem Projektu.
 • Monitorowanie przepisów i wytycznych mających wpływ na prawidłowe rozliczanie projektu.
 • Monitorowanie i zarządzania projektem oraz działaniami promocyjnymi.
 • Obsługa kancelaryjna projektu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w terenie.
 • Krajowe oraz zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Stres i praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób z niepełnosprawnościami.

Al. Jerozolimskie 92,
00-807 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie.
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych.
 • Znajomość wytycznych i krajowych zasad dotyczących wdrażania projektów współfinansowanych z MF EOG/NMF lub środków unijnych.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • Przeszkolenie z zakresu problematyki wdrażania funduszy UE.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na. poziomie B1.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu problematyki wdrażania funduszy UE.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego.

Termin składania dokumentów: 06.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
 • w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl.

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2022 r. tj.: na czas realizacji projektu pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” finansowanego  ze środków  MF EOG 2014-2021, w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar „Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany”.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-25-44.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony