Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 121744 Data publikacji: 31 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zasoby ludzkie

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje i obsługuje przeprowadzanie procesu naboru wewnętrznego i zewnętrznego we współpracy z komórkami organizacyjnymi;
 • Wspiera rozwój kompetencji naczelników i kierujących zespołami w zakresie oceniania i zarządzania rozwojem zawodowym podległych pracowników, administruje dokumentacją dotyczącą ocen pracowników GIOŚ, prowadzi bazę danych zawierającą informacje na temat ocen pracowników GIOŚ;
 • Organizuje i nadzoruje proces sporządzania IPRZ pracowników, administruje dokumentacją dotyczącą IPRZ, prowadzi bazę danych zawierającą informacje na temat IPRZ pracowników GIOŚ;
 • Monitoruje proces sporządzania ocen okresowych i pierwszej oceny w służbie cywilnej, w tym terminowość ich sporządzania, weryfikuje poprawność sporządzania ocen z aktami zewnętrznymi i wewnętrznymi, przekazuje kierującym komórkami organizacyjnymi informacje o terminach przeprowadzania ocen;
 • Sporządza zestawienia i sprawozdania dotyczące naborów, ocen okresowych ( np. na potrzeby KPRM);
 • Współpracuje przy opracowywaniu projektów procedur i wewnętrznych aktów prawnych z zakresu właściwości Wydziału.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca przy komputerze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego;
 • Znajomość zagadnień związanych z przeprowadzaniem ocen w służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych dotyczących wykonywania zadań;
 • Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel);
 • Znajomość zagadnień związanych z systemem ocen pracowników;
 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem i wykorzystaniem IPRZ;
 • Znajomość zagadnień związanych z przeprowadzaniem naboru w służbie cywilnej;
 • Zorientowanie na realizację celów;
 • Komunikatywność;
 • Rzetelność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 11.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty można składać:

 • W formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w
naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów
kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-17-64, 22 369-17-36.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony