Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 121738 Data publikacji: 31 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zasoby ludzkie

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje roczne plany szkoleń pracowników w oparciu o zebrane potrzeby szkoleniowe;
 • Organizuje służbę przygotowawczą dla nowo zatrudnionych członków korpusu służby cywilnej;
 • Nadzoruje i koordynuje proces przeprowadzanych działań rozwojowych, w tym prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz opracowuje umowy cywilno-prawne;
 • Sporządza w układzie zadaniowym i tradycyjnym plan i harmonogram wydatków związanych z rozwojem kompetencji oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników GIOŚ, a także prowadzi sprawozdawczość w tym zakresie;
 • Gospodaruje i monitoruje wydatkowanie środków budżetowych, w tym środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych na szkolenia i inne działania rozwojowe pracowników;
 • Opracowuje analizy i informacje w zakresie rozwoju zawodowego pracowników GIOŚ oraz przedstawia propozycje stosownych zmian;
 • Organizuje praktyki, staże i wolontariaty w GIOŚ, w tym inicjuje i koordynuje projekty, w szczególności współpracuje z biurami karier oraz innymi organizacjami w celu udostępniania informacji, promowania, uzgadniania wspólnych inicjatyw, upowszechnia informacje na temat praktyk, staży i wolontariatów, kontaktuje się z kandydatami ubiegającymi się o praktyki, staż i wolontariat w GIOŚ;
 • Współpracuje z Wydziałem Zamówień Publicznych w merytorycznym przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu organizacji szkoleń.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca przy komputerze;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego;
 • Znajomość zagadnień związanych z organizacją szkoleń;
 • Znajomość ustaw- ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych z zakresu stanowiska pracy;
 • Biegła znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • Znajomość zagadnień związanych z organizacją praktyk staży i wolontariatów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 05.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

 • W formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony (zastępstwo).

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-17-36.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony