Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Starszy inspektor w Ośrodku Zamiejscowym w Gdyni

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Numer referencyjny: 127373 Data publikacji: 20 września 2023 Lokalizacja: Gdynia - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli i weryfikacji w ramach systemu nadzoru nad przeciwdziałaniem nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (IUU);
 • Kontrola przestrzegania przepisów UE i prawa krajowego i umów międzynarodowych w zakresie przywozu i wywozu produktów rybołówstwa z i do krajów trzecich;
 • Współpraca z operatorami, agencjami celnymi (importerzy/eksporterzy i podmioty przez nich upoważnione) w celu zapewnienia sprawnej ich obsługi oraz dotyczących powierzonego zakresu czynności;
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym świadectw połowowych na produkty rybołówstwa transportowane z i do krajów trzecich Udział w weryfikacji świadectw połowowych przez przygotowanie wystąpień o urzędową pomoc do organów administracji w krajach trzecich, podejmowanie działań zapobiegających przyjęciu na obszar UE produktów rybołówstwa niespełniających kryteriów dopuszczenia do objęcia procedurami celnym;
 • Współdziałanie z organami Lekarzem Weterynarii, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz z terenowymi organami administracji morskiej w zakresie rybołówstwa;
 • Współpraca z urzędami państw członkowskich UE odpowiedzialnych za system nadzoru nad kontrolą świadectw połowowych;
 • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów krajowych, Unii Europejskiej, konwencji międzynarodowych i porozumień dwustronnych w zakresie ochrony rybołówstwa morskiego w polskich obszarach morskich;
 • Kontrola statków rybackich w polskich obszarach morskich, portach i przystaniach rybackich, kontrola miejsc wyładunku, obrotu, magazynowania, sprzedaży, środków transportu ryb i innych organizmów morskich.

Warunki pracy:

 • Praca w systemie równoważnym, praca zmianowa, w tym w godzinach nocnych;
 • Częste wyjazdy służbowe związane z kontrolą rybołówstwa, w tym zagraniczne;
 • Odbywanie rejsów na statkach kontrolnych i innych. Kontrole przeprowadzane są głównie na wolnym powietrzu, przy zmiennych warunkach atmosferycznych, na lądzie i na morzu;
 • Uciążliwości związane z wchodzeniem, schodzeniem, przechodzeniem na kontrolowany obiekt, również na morzu;
 • Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietów biurowych;
 • Znajomość ustawy o rybołówstwie morskim i ustawy o organizacji rynku rybnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe preferowane rybołówstwo, ichtiologia, oceanografia, administracyjne celno-skarbowe, transportowe, logistyczne;
 • Bardzo dobra sprawność fizyczna;
 • Odporność na stres;
 • Komunikatywność;
 • Doświadczenie w spedycji i logistyce.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 13.10.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego został powołany na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U.2018.2340).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony