Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.11.2022 27 listopada 2022

Audytor wewnętrzny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Numer referencyjny: 107430 Data publikacji: 03 października 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: audytor wewnętrzny samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sporządza, w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju, roczny plan audytu wewnętrznego, oparty na analizie ryzyka, uwzględniający cele, zadania i priorytety organizacji wynikające z Planu działalności oraz wytycznych ministra kierującego działem, Komitetu Audytu oraz Ministra Finansów; sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu, informację z zakresu realizacji zadań w zakresie audytu wewnętrznego w danym roku oraz inne dokumenty dla Ministra Finansów, ministra kierującego działem oraz Komitetu Audytu w celu przekazania informacji na temat funkcjonowania kontroli zarządczej i działalności audytu wewnętrznego w GUGiK.
 • Przeprowadza audyty planowe, poza planem oraz zlecone, przeprowadza czynności sprawdzające oraz monitoruje wykonanie zaleceń audytu w celu zapewnienia kierownika jednostki o adekwatności, skuteczności i efektywności systemu i procesów kontroli, ładu organizacyjnego i zarządzania ryzykiem funkcjonujących w Urzędzie. Prowadzi czynności doradcze, w tym składa wnioski mające na celu usprawnienie ww. procesów.
 • Przygotowuje programy zadań audytowych, na podstawie analizy ryzyka określa m.in. cele i zakres tych zadań, dokumentuje zgromadzone informacje i ustalenia stanowiące podstawę wniosków i wyników audytu oraz sporządza sprawozdania z przeprowadzenia audytu w celu zapewnienia prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie zgodnie z przepisami prawa, międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, procedurami wewnętrznymi, oceną ryzyka oraz potrzebami audytu.
 • Ustala zasady i procedury związane z funkcjonowaniem komórki audytu wewnętrznego oraz prowadzeniem audytu wewnętrznego w Urzędzie w celu zapewnienia działalności audytu zgodnie z prawem, standardami i dobrymi praktykami.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną, ewidencjonuje pisma wpływające i wychodzące, udziela odpowiedzi na pisma, archiwizuje dokumentację biurową w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów audytowych.

00-926 Warszawa ul. Wspólna 2

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli, w tym min. 2 lata w administracji publicznej
 • W przypadku braku szczególnych uprawnień ukończenie studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, organizowanych przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • Posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub złożony w latach 2003 – 2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadanie uprawnień biegłego rewidenta
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 • Dobra znajomość problematyki związanej z absorpcją funduszy unijnych.
 • Praktyczna znajomość problematyki rachunkowości budżetowej.
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych w administracji publicznej.
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, informatyczne, w zakresie zarządzania.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Samodzielność, odpowiedzialność.
 • Systematyczność, dokładność.
 • Asertywność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnień audytora wewnętrznego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 11.10.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, • trzynaste wynagrodzenie, • nagrody uznaniowe, • możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych, bogaty pakiet szkoleń), • pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport), • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK. Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu). Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia. Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru. W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest profesjonalną, nowoczesną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, zapewniającą powszechny dostęp do wysokiej jakości informacji geodezyjnej i kartograficznej w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji:
 • Człowieka  - wykwalifikowaną kadrę
 • Proces - efektywne metody zarządzania i organizacji
 • Technologię - nowoczesne rozwiązania techniczne
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony