Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Główny specjalista w Wydziale Nadzoru i Kontroli

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Numer referencyjny: 80946 Data publikacji: 08 lipca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Nadzoru i Kontroli, Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodzyjnej i Kartograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy z ramienia Głównego Geodety Kraju w kontrolach organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przygotowywanie oceny pokontrolnej poprawności ich działalności w celu przedstawienia Kierownictwu Urzędu obiektywnej oceny funkcjonowania jednostki.
 • Opracowuje oraz sporządza zbiorcze informacje i dokonuje ocen na temat działań kontrolnych organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Uczestniczy w kontrolach wewnętrznych, w tym opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych, zaleceń lub wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania Urzędu.
 • Prowadzi sprawy z zakresu nadzoru Głównego Geodety Kraju nad państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym samodzielnie lub przy współpracy z innymi wydziałami lub departamentami Urzędu, w tym monitoruje funkcjonowanie organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności związane z wykonywaniem zadań przez te organy.
 • Monitoruje funkcjonowanie przepisów z zakresu geodezji i kartografii związanych z wykonywaniem zadań przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej pod kątem ich stosowania i skuteczności w celu dostarczenia Głównemu Geodecie Kraju informacji na temat pożądanych kierunków zmian.
 • Opracowuje stanowiska, opinie i wyjaśnienia Głównego Geodety Kraju w sprawach prawidłowości wykonywania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii oraz stosowania standardów technicznych przez organy administracji geodezyjnej oraz wykonawców prac geodezyjnych.
 • Wspiera inne wydziały w realizacji powierzonych im zadań.

Warunki pracy:

  • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  • Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.
  • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
  • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera


00-926 Warszawa
Wspólna 2

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w wykonawstwie geodezyjnym
 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i/lub 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o kontroli w administracji
 • Dobra znajomość zasad i procedur przeprowadzania kontroli oraz umiejętność praktycznego wykonywania kontroli administracyjnych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w organach Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Geodezyjnej
  i Kartograficznej
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające o dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • Znajomość przepisów nt. ochrony danych osobowych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Systematyczność, wnikliwość, dokładność

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 31.07.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest profesjonalną, nowoczesną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, zapewniającą powszechny dostęp do wysokiej jakości informacji geodezyjnej i kartograficznej w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji:
 • Człowieka  - wykwalifikowaną kadrę
 • Proces - efektywne metody zarządzania i organizacji
 • Technologię - nowoczesne rozwiązania techniczne
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony