Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. utrzymania systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Numer referencyjny: Ogłoszenie nr 50887– specjalista GI/GSOP/6 Data publikacji: 12 lipca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia
Edukacja i komunikacja: Kursy, szkolenia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych (GSOP) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonywanie prac związanych z planowaniem, zakładaniem i modernizacją systemu ASG-EUPOS w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu.
 • wdrażanie i testowanie elementów infrastruktury technicznej systemu ASG-EUPOS oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z jego eksploatacją, w celu udostępnienia serwisów systemu użytkownikom.
 • obsługa i kontrola działania serwisów pozycjonowania w czasie rzeczywistym oraz uczestniczenie w kontroli obserwacji w celu ich archiwizacji i dystrybucji.
 • obsługa modułu obliczeniowego systemu ASG-EUPOS oraz udział w określaniu i usuwaniu awarii w celu zapewnienia niezawodności serwisów pozycjonowania.
 • udział w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych na dostawy sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług, w celu zapewnienia realizacji planu Departamentu.
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz materiałów informacyjnych dotyczących systemu ASG-EUPOS, w celu przedstawiania na szczeblu krajowym i zagranicznym.
 • obserwowanie trendów i zmian w technologiach GNSS i prowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania serwisów systemu ASG-EUPOS oraz odbiorników mobilnych, w celu upowszechniania i promocji.
 • prowadzenie prac związanych z opracowaniem i wykorzystaniem modeli danych wykorzystywanych przy pomiarach technikami GNSS.

Warunki pracy:
− Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
− Wyjazdy służbowe.
− Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
− Praca wymagająca dyspozycyjności.
− Praca na wysokości.
− Praca wymagająca uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
− Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
− Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
− Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
− Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
− Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
− Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy polegającej na wykonywaniu pomiarów i obliczeń geodezyjnych.
 • Znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość technik pomiarowych związanych z wyznaczaniem pozycji oparciu o satelitarne systemy pozycjonowania GNSS
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do pracy na wysokościach powyżej 3 m . lub konieczność poddania się ww. badaniom lekarskim,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • doświadczenie zawodowe z wykorzystywaniem technik GNSS w pracach geodezyjnych i kartograficznych,
 • znajomość oprogramowania geodezyjnego i zarządzającego siecią stacji referencyjnych,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 29.07.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
nagrody uznaniowe,
możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych, bogaty pakiet szkoleń),
pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport),
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Olbrachta 94b
01-102 Warszawa

Informacje o pracodawcy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest profesjonalną, nowoczesną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, zapewniającą powszechny dostęp do wysokiej jakości informacji geodezyjnej i kartograficznej w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji:
 • Człowieka  - wykwalifikowaną kadrę
 • Proces - efektywne metody zarządzania i organizacji
 • Technologię - nowoczesne rozwiązania techniczne

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony