Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2021 19 maja 2021

Specjalista - Wydział Fotogrametrii i Teledetekcji w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Numer referencyjny: 76967 Data publikacji: 14 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Wydział Fotogrametrii i Teledetekcji w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Realizacja kontroli jakości danych i materiałów wchodzących w skład baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, w celu sprawnej obsługi bieżących zadań Wydziału, w tym uczestnictwo w odbiorach produktów realizowanych w ramach zadań Wydziału oraz bieżąca współpraca z pozostałymi zespołami w celu efektywnej realizacji pracy, w tym bieżące raportowanie i sprawozdawczość prac kontroli jakości.
 • Udział w tworzeniu wymagań merytorycznych w zakresie produkcji i kontroli jakości danych przestrzennych i realizacja kontroli jakości w celu sprawnej obsługi bieżących zadań Wydziału.
 • Udział w tworzeniu analiz i przygotowywaniu propozycji rozwiązań niestandardowych problemów w zakresie kontroli jakości danych przestrzennych w celu terminowej i zgodnej z założeniami realizacji umów na produkcję i kontrolę jakości danych przestrzennych.
 • Udział w bieżącej współpracy na linii Zamawiający-Wykonawcy w zakresie zagadnień merytorycznych, w tym udział w przygotowywaniu wkładu do pism oraz wspieranie współpracy z interesariuszami w zakresie merytorycznym, w celu zapewnienia efektywnej obsługi bieżących zadań Wydziału.
 • Uczestnictwo w pracach związanych z tworzeniem, specyfikacji technicznych, standardów i dobrych praktyk w celu zapewnienia efektywności produkcji, interoperacyjności, jakości i aktualności baz danych przestrzennych.
 • Uczestnictwo w działaniach związanych z zarządzaniem wymaganiami interesariuszy produktów wytwarzanych przez Wydział oraz wspieranie zadań promocji i szkoleń poprzez m.in. przygotowywanie wkładów merytorycznych do materiałów i ich fachową merytoryczną ocenę, przygotowywanie i przeprowadzanie wystąpień publicznych w celu efektywnego wykorzystania danych przestrzennych przez interesariuszy.
 • Uczestnictwo w przygotowaniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych odnośnie budowy e-usług i baz danych przestrzennych w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Uczestnictwo we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w celu realizacji prac badawczych i rozwojowych odnośnie produkcji i udostępniania baz danych przestrzennych oraz współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Warunki pracy:
 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
 • Wyjazdy służbowe.
 • Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych,
 • Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne i/lub kartograficzne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w produkcji lub kontroli jakości danych przestrzennych
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość zagadnień związanych z procesem produkcji danych przestrzennych
 • znajomość zagadnień związanych z kontrolą jakości danych przestrzennych; − dobra znajomość narzędzi GIS
 • dobra znajomość obsługi narzędzi MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajmość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 25.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Pracownikom oferujemy:

• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

• trzynaste wynagrodzenie,

• nagrody uznaniowe,

• możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych, bogaty pakiet szkoleń),

• pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport),

• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK. Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu). Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia. Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru. W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest profesjonalną, nowoczesną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, zapewniającą powszechny dostęp do wysokiej jakości informacji geodezyjnej i kartograficznej w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji:
 • Człowieka  - wykwalifikowaną kadrę
 • Proces - efektywne metody zarządzania i organizacji
 • Technologię - nowoczesne rozwiązania techniczne
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony