Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Główny specjalista w Wydziale ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Numer referencyjny: 98554 Data publikacji: 12 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Budownictwo i architektura: Instalacje, eksploatacja budynków, Diagnostyka, audyty, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Departamencie Usług Cyfrowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • identyfikuje potrzeby w zakresie integracji systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,
 • zarządza architekturą systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • bierze udział w definiowaniu procesów biznesowych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,
 • tworzy lub weryfikuje dokumentację architektury systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,
 • prezentuje lub opiniuje rozwiązania w formie architektury informatycznej, zawierającej definicje określonych procesów, usług i systemów,
 • uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC.

00-926 Warszawa ul. Krucza 38/42

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe techniczne albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat przy realizacji zadań z zakresu informatyki, w tym doświadczenie w zastosowaniu technologii baz danych (SQL i NoSQL)
 • Wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: rozwiązań sieciowych, zagadnień SOA, UML oraz narzędzi projektowych m. in. Enterprise Architect, a także zagadnień związanych z wydajnością rozwiązań i ich bezpieczeństwem, technologii baz danych (SQL i NoSQL), standardów bezpieczeństwa dla aplikacji webowych i usług,
 • Umiejętność tworzenia architektury systemu według koncepcji MDA,
 • Znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Umiejętności analityczne,
 • Kreatywność,
 • Kultura osobista,
 • Komunikatywność,
 • Odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe w przypadku posiadania wykształcenia wyższego technicznego – preferowane z zakresu informatyki,
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Znajomość metodyki projektowej Prince 2.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Termin składania dokumentów: 27.05.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce „Pracuj z nami”.
Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Zachęcamy do składania aplikacji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres:  nabory@gunb.gov.pl. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia, muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów lub podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. W przypadku dokumentów wysłanych w formie skanów kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat/kandydatka, która nie spełni tego warunku nie będzie dopuszczona do testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego itd. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Misją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz nad wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony