Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

Naczelnik wydziału w Wydziale ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Numer referencyjny: 117162 Data publikacji: 08 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Budownictwo i architektura: Diagnostyka, audyty, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizuje pracę Wydziału, w tym współdziałanie jego pracowników,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad zadaniami pracowników Wydziału, w tym zapewnia doradztwo pracownikom,
 • wykonuje zadania związane z zarządzaniem projektem ZONE,
 • sprawuje nadzór nad bieżącą realizacją zadań w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC i współpracuje z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację tych zadań,
 • prowadzi bieżącą komunikację i korespondencję oraz omawia i wypracowuje rozwiązania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów finansowanych ze środków POPC,
 • uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC,
 • dokonuje odbioru produktów realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC oraz uczestniczy w kontroli dokumentów finansowych dotyczących działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC,
 • wykonuje zadania wynikające z przepisów o służbie cywilnej.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań lub przy realizacji zadań związanych z cyfryzacją bądź zadań analitycznych, w tym co najmniej 1 rok w administracji publicznej,
 • znajomość metodyki projektowej Prince 2,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • znajomość rozwiązań chmurowych,
 • znajomość programów MS Excel, Access, PowerPoint,
 • znajomość przepisów: dotyczących podstaw ustrojowych państwa oraz funkcjonowania administracji państwowej (m.in. Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o służbie cywilnej – przepisy ogólne dotyczące organizacji służby cywilnej), ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem,

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyższą lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego ww. ustawie (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 23.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce „Pracuj z nami”.

Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Zachęcamy do składania aplikacji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres:  nabory@gunb.gov.pl. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia, muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów lub podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. W przypadku dokumentów wysłanych w formie skanów kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat/kandydatka, która nie spełni tego warunku nie będzie dopuszczona do testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego itd. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Misją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz nad wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony