Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Główny specjalista - służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacji i Kadr

Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 77796 Data publikacji: 04 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP
Ryzyko: Ubezpieczenia, zabezpieczenia przed ryzykiem
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy – służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacji i Kadr.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontroluje warunki pracy oraz prowadzi dokumentację w celu ustalenia stanu faktycznego i wydaje zalecenia pokontrolne. Uczestniczy w opracowaniu i aktualizacji dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w celu zmniejszenia wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników podczas wykonywania pracy, uczestniczy w opracowaniu wewnętrznych aktów prawnych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Prowadzi szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w celu dopuszczenia nowozatrudnionych pracowników do wykonywania pracy,
 • Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy, sporządza, kompletuje, przechowuje dokumentację wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz w przypadku wypadków przy pracy i chorób zawodowych przesyła ją na wniosek poszkodowanego do ZUS w celu uzyskania przez pracownika uprawnień odszkodowawczych,
 • Współdziała z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w celu określenia szkodliwości, uciążliwości i zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy i sposobów ich eliminacji,
 • Koordynuje wszystkie przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Interpretuje przepisy prawne i doradza w zakresie ich stosowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Doradza w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Praca przy komputerze,
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w służbach bhp,
 • Szkolenie okresowe dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • Znajomość przepisów prawnych i innych regulacji związanych z p.poż., bhp, OC i przepisów prawa pracy oraz kpa,
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Rzetelność,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Komunikacja pisemna,
 • Współpraca,
 • Orientacja na klienta/interesanta,
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo posiadania studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej pięcioletniego stażu pracy w służbach bhp,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy: patrz wymagania w pozycji: wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania przeszkolenia: szkolenia okresowego dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacji do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Termin składania dokumentów: 14.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 58/BK/2021.

Wynagrodzenie brutto: 4 063 zł + dodatek stażowy.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony