Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Główny specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 81547 Data publikacji: 21 lipca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje metodologię oraz prowadzi badania kosztów bieżących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatków na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych w celu uzyskania danych wymaganych przez odbiorców krajowych i organizacje międzynarodowe.
 • Opracowuje i analizuje badania wtórne z zakresu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska w celu uzyskania informacji wymaganych przez prawodawstwo oraz odbiorców krajowych i organizacje międzynarodowe.
 • Analizuje, ocenia i udostępnia wyniki badań z zakresu kosztów bieżących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatków na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych w celu dostarczenia odpowiedniej jakości danych odbiorcom krajowym oraz organizacjom międzynarodowym.
 • Współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w celu zapewnienia dostosowania statystyki polskiej do standardów międzynarodowych i bieżących potrzeb w zakresie polityk.
 • Rozpoznaje i inicjuje działania dot. nowych obszarów badawczych związanych z ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska, w tym z rachunkami ekonomicznymi środowiska w celu dalszego ich rozwoju, także w kontekście przyszłego prawodawstwa w tym zakresie.

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub ochrony środowiska
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość prawodawstwa z zakresu ochrony środowiska
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe - tytuł naukowy
 • 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze ekonomicznych aspektów ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
 • Znajomość podstaw z zakresu ekonomii

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego z zakresu ekonomii lub ochrony środowiska
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego - tytułu naukowego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku doświadczenia w pracy w obszarze ekonomicznych aspektów ochrony środowiska
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym – C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym – C1

Termin składania dokumentów: 04.08.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 116/BP/2021.
Wynagrodzenie brutto: 2 438 zł + dodatek stażowy.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony