Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 79655 Data publikacji: 14 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Wymiar etatu: 0,5) Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Inicjuje i prowadzi prace z zakresu metod badań przestrzennych związanych z wykorzystywaniem Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i metod teledetekcji w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych statystyki przestrzennej, statystyki środowiska i statystyki regionalnej,
 • Analizuje krajowe i zagraniczne dokumenty strategiczne, koncepcje badawcze i rozwiązania systemowe oraz opracowuje materiały w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych i zapewnienia możliwości rozwoju statystyki przestrzennej,
 • Prowadzi prace nad rozwojem statystyki przestrzennej, w szczególności dotyczące metodologii pozyskania i przetwarzania zbiorów danych w celu prowadzenia analiz przestrzennych,
 • Współpracuje z instytucjami i organizacjami naukowymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej w celu określania i zaspokajania potrzeb informacyjnych w obszarze statystyki przestrzennej,
 • Prowadzi prace w celu przygotowywania stanowisk do projektów aktów prawnych krajowych i zagranicznych oraz innych dokumentów dotyczących problematyki statystyki przestrzennej,
 • Przetwarza bazy danych przestrzennych i danych teledetekcyjnych oraz prowadzi analizy w celu zapewnienia danych statystycznych.

Warunki pracy: Praca administracyjno - biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Wymagania

Niezbędne:
 • 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2,
 • Umiejętność obsługi oprogramowania GIS (ArcGIS lub równoważnego) i oprogramowania do analizy danych teledetekcyjnych,
 • Umiejętność opisu zjawisk, formułowania wniosków,
 • Znajomość problematyki prowadzenia analiz przestrzennych,
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Rzetelność,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Komunikacja pisemna,
 • Współpraca,
 • Kreatywność,
 • Myślenie analityczne,
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe geograficzne lub pokrewne,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w jednostkach naukowo - badawczych lub w prowadzeniu analiz przestrzennych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego geograficznego lub pokrewnego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy w pracy w jednostkach naukowo - badawczych lub w prowadzeniu analiz przestrzennych.

Termin składania dokumentów: 28.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 88/BP/2021.

Wynagrodzenie brutto: 2 031 zł + dodatek stażowy.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony