Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2022 03 października 2022

Specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska

Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 106781 Data publikacji: 23 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Gromadzi i przetwarza informacje wynikowe dotyczące warunków naturalnych, w tym uwarunkowań geograficznych i meteorologicznych oraz powierzchni ziemi, gruntów rolnych i leśnych w celu upowszechniania danych pozyskanych ze źródeł administracyjnych.
 • Monitoruje zmiany prawne i organizacyjne w zakresie działalności związanej z zagospodarowaniem krajowych złóż kopalin i wydobyciem, jak również w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów i zasobów oraz eksploatacji złóż torfów. Wykorzystuje źródła międzynarodowe do pozyskiwania wiedzy w zakresie objętym stanowiskiem w celu dostosowania krajowej statystyki ochrony środowiska do standardów międzynarodowych.
 • Opracowuje informacje do roczników, publikacji branżowych, dokumentów horyzontalnych jak i dla potrzeb organizacji międzynarodowych, współpracuje z instytucjami krajowymi w celu zapewnienia właściwego poziomu zadań z zakresu warunków naturalnych i gleby.
 • Dokonuje kontroli jakości i zatwierdza poprawność informacji statystycznych w celu udostępniania danych z zakresu objętego stanowiskiem.

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska w szczególności badań dotyczących wykorzystania kopalin, charakterystyki gruntów, warunków naturalnych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub ekonomii
 • 2 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych i oceny wyników tych badań

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z zakresu ochrony środowiska lub ekonomii
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 2 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy w administracji publicznej lub obszarze ochrony środowiska
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2

Termin składania dokumentów: 07.10.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 139/BP/2022.

Wynagrodzenie brutto: 3 555 zł + dodatek stażowy.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony