Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 103509 Data publikacji: 01 sierpnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje i wprowadza do systemu informatycznego metadane oraz wskaźniki opisujące ilość, jakość, dostępność i efektywność usług publicznych, prowadzi zasilenie bazy SMUP ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich poziomów agregacji przestrzennej w celu zapewnienia zakresu informacyjnego w obszarze ochrona środowiska.
 • Współpracuje z Grupą Metodologii w zakresie wykorzystania wyników badań Kosztu Całkowitego Usługi w celu opracowania jednolitych wskaźników efektywności finansowej.
 • Współpracuje z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w ramach pozyskania danych i doskonalenia metodologii wskaźników m.in. dla usług „Zaopatrzenie w wodę” (UP01) i „Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków” (UP02) w celu dostarczenia informacji umożliwiających ocenę dostępności cenowej wody i ścieków.
 • Wdraża badanie statystyczne, którego celem jest dostarczanie informacji umożliwiających ocenę dostępności cenowej wody i ścieków w ramach usług „Zaopatrzenie w wodę” (UP01) i „Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków” (UP02).
 • Współpracuje z Grupą ds. Informatyki w celu wypracowania rozwiązań systemowych dotyczących zasilania bazy SMUP w okresie powdrożeniowym/na etapie eksploatacji.
 • Dokonuje przeglądu metadanych w związku z rozwojem Systemu Monitorowania Usług Publicznych – uzupełnia informacje w Systemie Metadanych Statystycznych (SMS) w celu zapewnienia aktualności zasobu metadanych w SMS.
 • Prowadzi prace analityczne umożliwiające zasilenie bazy SMUP na poziomie niższym niż województwo danymi pilotażowymi pozyskiwanymi na formularzu M-06 Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji (usługa Zaopatrzenie w wodę) w celu uzyskania właściwego poziomu jakości prezentowanej informacji wynikowej.

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Wiedza z zakresu ochrony środowiska w kontekście usług komunalnych odbioru ścieków, dostarczania wody, oczyszczania ścieków
 • Wiedza z zakresu infrastruktury wodnokanalizacyjnej umożliwiająca identyfikację oraz określenie przeznaczenia, zastosowania, warunków pracy obiektów/urządzeń
 • Znajomość ustawy Prawo wodne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, hydrologii, ekonomii lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w prowadzeniu analiz i obserwacji zachodzących zjawisk
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych i oceny wyników tych badań
 • Umiejętność obsługi tabel bazodanowych, tworzenia i symbolizacji plików strukturalnych
 • Znajomość narzędzi SQL Server Management Studio (zapytania, skrypty)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z zakresu ochrony środowiska, hydrologii, ekonomii lub pokrewnego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy prowadzeniu analiz i obserwacji zachodzących zjawisk
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2

Termin składania dokumentów: 16.08.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

  • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
  • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
  • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 119/BP/2022.

Wynagrodzenie brutto: 4 470 zł + dodatek stażowy.

ZATRUDNIENIE NA CZAS REALIZACJI PROJEKTU POWER – SMUP 2 do 30.09.2023 r.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony