Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 127283 Data publikacji: 19 września 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w opracowywaniu, analizie i wypełnianiu międzynarodowych kwestionariuszy z zakresu ochrony środowiska w celu zasilania i aktualizacji międzynarodowych baz danych;
 • Prowadzi współpracę międzynarodową i opracowuje programy tej współpracy w zakresie statystyki środowiska w celu dostosowania krajowej statystyki ochrony środowiska do standardów międzynarodowych;
 • Współpracuje z innymi jednostkami w GUS i spoza GUS w celu uzyskania danych wymaganych przez organizacje międzynarodowe;
 • Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi (m.in. z Eurostatem) w celu dostarczenia odpowiedniej jakości danych odbiorcom krajowym oraz organizacjom międzynarodowym.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Praca przy komputerze;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2;
 • Znajomość zasad funkcjonowania statystyki publicznej i jej struktur organizacyjnych;
 • Znajomość funkcjonowania struktur organizacji międzynarodowych;
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska;
 • Znajomość regulacji prawnych UE, głównych konwencji, protokołów i porozumień międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska;
 • Umiejętność identyfikacji i pozyskiwania nowych źródeł i form zasilania danymi;
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office);
 • Myślenie analityczne;
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe;
 • Rzetelność;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Współpraca;
 • Komunikacja;
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Dzielenie się wiedzą;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub ekonomii lub przyrodnicze;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną środowiska lub gospodarką wodną lub współpracą z organizacjami międzynarodowymi lub w administracji publicznej;
 • 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze związanym z ochroną środowiska lub gospodarką wodną lub współpracą z organizacjami międzynarodowymi lub w administracji publicznej;
 • Znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym – A2;
 • Znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych oraz umiejętność analizy wyników;
 • Umiejętność wizualizacji danych;
 • Znajomość funkcjonowania struktur organizacji międzynarodowych;
 • Znajomość potrzeb informacyjnych użytkowników.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS);
 • Dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.: oświadczenie o braku pracy, pełnieniu służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z zakresu ochrony środowiska lub ekonomii lub przyrodniczego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy w obszarze związanym z ochroną środowiska lub gospodarką wodną lub współpracą z organizacjami międzynarodowymi lub w administracji publicznej;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka francuskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka francuskiego na poziomie komunikatywnym – A2.

Termin składania dokumentów: 03.10.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/;
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695);
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 117/RŚ/2023.

Wynagrodzenie brutto: 4 380 zł + dodatek stażowy.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony