Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

Starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. statystyki leśnictwa i łowiectwa w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska

Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 76749 Data publikacji: 08 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw statystyki leśnictwa i łowiectwa w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi i integruje badania statystyczne dotyczące stanu zasobów leśnych z uwzględnieniem ekologicznych, przyrodniczych i społecznych funkcji lasów, zagrożeń i ochrony środowiska leśnego, zadrzewień oraz łowiectwa w celu dostarczenia odpowiedniej jakości danych odbiorcom krajowym oraz organizacjom międzynarodowym.
 • Koordynuje prace oraz opracowuje dane i inne informacje w zakresie leśnictwa, łowiectwa i zadrzewień w celu zamieszczenia ich w rocznikach, publikacjach branżowych i innych zbiorczych wydawnictwach GUS oraz urzędów statystycznych.
 • Współpracuje w zakresie przygotowywania i opracowywania materiałów, informacji, stanowisk, opiniowania aktów prawnych, strategii, raportów, opracowań i innych dokumentów dotyczących problematyki stanowiącej przedmiot działania Samodzielnego stanowiska pracy w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych, w tym organizacji międzynarodowych.
 • Uczestniczy w opracowywaniu metodologii badania z zakresu zadrzewień, w tym koordynuje realizację badania oraz ocenia i analizuje wyniki w celu prawidłowej i terminowej realizacji zleconych zadań.
 • Analizuje międzynarodowe wydawnictwa, opracowania i inne materiały statystyczne, w tym bazy danych, w zakresie statystyki leśnictwa i sektora leśno-drzewnego, dla celów adaptacyjnych w systemie informacyjno-publikacyjnym GUS.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza z zakresu leśnictwa i łowiectwa oraz ogólna z zakresu ekologii
 • Znajomość prawodawstwa dotyczącego leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe leśne lub przyrodnicze lub ekonomiczne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub w dziedzinie leśnictwa lub ochrony przyrody lub pokrewnej
 • Znajomość języka angielskiego na bardzo dobrym – B2
 • Ogólna znajomość strategii i kierunków działań leśnych organizacji międzynarodowych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego leśnego lub przyrodniczego lub ekonomicznego lub pokrewnego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub w dziedzinie leśnictwa lub ochrony przyrody lub pokrewnej
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2

Termin składania dokumentów: 22.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 42/BP/2021.
 • Wynagrodzenie brutto: 3 047 zł + dodatek stażowy.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony