Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Starszy specjalista w Departamencie Rolnictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 74989 Data publikacji: 24 lutego 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Uprawy i żywność ekologiczna
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej w Departamencie Rolnictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w przygotowaniu metodyki pozyskiwania danych dotyczących plonów i zbiorów ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz w reorganizacji sieci rzeczoznawców terenowych. Prowadzi bieżące oceny stanu upraw rolnych i ogrodniczych w oparciu o szacunki rzeczoznawców terenowych w celu oceny bieżącej sytuacji w rolnictwie. Bierze udział w realizacji prac Departamentu związanych z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej w celu określenia powierzchni upraw, kondycji roślin i ocenie plonów i zbiorów.
 • Współpracuje przy opracowaniu metodyki produkcji zwierzęcej, analizie danych dotyczących pogłowia zwierząt gospodarskich, opracowuje cząstkowe szacunki fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej dla poszczególnych produktów w celu przygotowania szacunków zbiorczych i udostępnienia danych odbiorcom krajowym i zagranicznym.
 • Uczestniczy w przygotowaniu naboru rzeczoznawców centralnych, organizuje, przygotowuje rozliczenia, materiały i współuczestniczy w konsultacjach i spotkaniach z rzeczoznawcami w celu wypracowania ostatecznych danych o wielkości produkcji upraw rolnych i ogrodniczych. Współuczestniczy w pozyskaniu, opracowywaniu i gromadzeniu danych dotyczących przebiegu warunków agrometeorologicznych (opady, temperatury, usłonecznienie itp.), a także map stanu rozwoju roślin w celu oceny przebiegu wegetacji upraw rolnych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu danych do krajowych i międzynarodowych baz danych w celu udostępnienia informacji o użytkowaniu gruntów, powierzchni, plonach, zbiorach upraw rolnych i produkcji zwierzęcej. Prowadzi metryki statystycznych upraw rolnych dla potrzeb Departamentu z zakresu produkcji upraw rolnych w celu usystematyzowanego gromadzenia danych wieloletnich dla poszczególnych upraw.
 • Współuczestniczy w badaniu zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych, w celu przygotowania założeń do badania i opracowania danych z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość zagadnień z zakresu produkcji rolniczej oraz umiejętność oceny faktów i informacji statystycznych w celu prowadzenia analiz
 • Wiedza o badaniach statystycznych w obszarze rolnictwa – metodologia, zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne lub ekonomiczne
 • Doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem badań statystycznych
 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym – A2

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego rolniczego lub pokrewnego lub ekonomicznego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy związanej z prowadzeniem badań statystycznych.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym – A2.

Termin składania dokumentów: 10.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6% - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 28/DR/2021.
 • Wynagrodzenie brutto: 4 267 zł + dodatek stażowy.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony