Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Starszy specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 91062 Data publikacji: 18 stycznia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Przedsiębiorstw.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje metodologię badania w części dotyczącej paliw stałych, energii elektrycznej i ciepła w celu uzyskania wysokiej jakości wyników w badanym obszarze, a także inicjuje dostosowanie badania do zmian zachodzących w otoczeniu prawno-ekonomicznym,
 • Uczestniczy w analizie wyników badań w celu zapewnienia porównywalności i spójności danych, za które odpowiada,
 • Uczestniczy w opracowaniu systemu informacji w zakresie tematyki, za którą odpowiada, w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników jego wyników,
 • Uczestniczy w pracach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dziedzinowej Bazy Wiedzy Gospodarka Paliwowo-Energetyczna, w tym we wdrażaniu kolejnych modułów i bloków DBW, dbając o spójność i porównywalność prezentacji danych w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do wysokiej jakości danych statystycznych,
 • Uczestniczy w pracach prowadzonych w wydziale w zakresie pozostałych badań, opracowuje i aktualizuje dane publikowane przez wydział i przekazywane do organizacji międzynarodowych, w celu terminowej i efektywnej realizacji zadań oraz zapewnienia odpowiedniej jakości danych na potrzeby odbiorców.

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Wiedza z obszaru rynku paliwowo-energetycznego
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne
 • Doświadczenie zawodowe praca w administracji publicznej lub w służbach związanych tematycznie z gospodarowaniem paliwami i energią lub praca w statystyce
 • Posługiwanie się narzędziami informatycznymi do prowadzenia badań statystycznych, znajomość podstaw programowania

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub technicznego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego – praca w administracji publicznej lub służbach związanych tematycznie z gospodarowaniem paliwami i energią lub praca w statystyce

Termin składania dokumentów: 01.02.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

  • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
  • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 6/PZ/2022.
  • Wynagrodzenie brutto 3 657 zł + dodatek stażowy.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony