Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
17.01.2021 17 stycznia 2021

Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: numer oferty 149/HU/2020 Data publikacji: 17 listopada 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Departamencie Handlu i Usług.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Monitoruje zmiany prawne i organizacyjne w zakresie działalności podmiotów, których funkcjonowanie związane jest z prowadzeniem usług komunalnych i mieszkaniowych oraz poszukuje rozwiązań w celu bieżącego dostosowywania badań statystycznych do nowych warunków,
 • Współpracuje przy analizach metodologii badań statystycznych w obszarze gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w celu zapewnienia realizacji zapisów ujętych w programie badań statystycznych,
 • Współuczestniczy w pracach polegających na poszukiwaniu nowych źródeł danych i dokonuje oceny pod kątem ich spójności w celu możliwości ich wykorzystania w obszarze badań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • Uczestniczy w pracach związanych z kompilacją danych z zakresu budynków i mieszkań pochodzących z różnych źródeł informacji w celu zapewnienia możliwości prezentacji wiarygodnych zestawów informacji wynikowych,
 • Współpracuje z urzędami statystycznymi, użytkownikami danych oraz respondentami w zakresie konsultacji metodologicznej i pomocy merytorycznej w ramach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w celu usprawnienia procesu udostępniania informacji użytkownikom zewnętrznym,
 • Współpracuje przy opracowaniu informacji do roczników, publikacji branżowych, organizacji międzynarodowych (Eurostat, OECD), jak i dla innych odbiorców, w tym akceptuje zasilające Bank Danych Regionalnych (bazę) wskaźniki i wielkości w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych,
 • Współuczestniczy w opracowaniu założeń do systemów informatycznych w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz analizowania danych w celu uzyskania poprawności wyników badania.

Warunki pracy:
  • Praca administracyjno-biurowa.
  • Praca przy komputerze.
  • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość zaganień zarządzania i administrowania zasobami mieszkaniowymi
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Posługiwanie się narzędziami informatycznymi do prowadzenia badań statystycznych (np. SPSS, SAS)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym (B1) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 01.12.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
  • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
  • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 149/HU/2020.

Wynagrodzenie brutto 3 251 zł + dodatek stażowy.

Informacje o pracodawcy

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony