Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.10.2021 22 października 2021

Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 85348 Data publikacji: 04 października 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zrównoważony rozwoj, CSR
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Administruje intranetową witryną główną i witryną DK oraz współpracuje z właścicielami pozostałych witryn w celu rozwoju CSR w jednostkach służb statystyki publicznej.
 • Monitoruje obecność GUS i urzędów statystycznych w intranecie w celu sprawnej realizacji zadań.
 • Realizuje zadania w zakresie społecznej odpowiedzialności jednostek służb statystyki publicznej oraz komunikacji wewnętrznej GUS w celu rozwoju CSR w jednostkach służb statystyki publicznej.
 • Organizuje wydarzenia wewnętrzne statystyki publicznej i informuje pracowników statystyki publicznej o działaniach realizowanych w obszarze komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem dostępnych środków i kanałów informacji w celu rozwoju CSR w jednostkach służb statystyki publicznej.
 • Buduje wewnętrzną sieć społecznościową w celu sprawnej realizacji zadań.

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość ustawy prawo prasowe
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe informatyka
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy w statystyce publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2
 • Znajomość programu SharePoint
 • Znajomość koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - CSR

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - A2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z informatyki
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku doświadczenia w statystyce
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2

Termin składania dokumentów: 18.10.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 147/DK/2021.
 • Wynagrodzenie brutto 4 267 zł + dodatek stażowy.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony