Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2023 29 listopada 2023

Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 127631 Data publikacji: 26 września 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zrównoważony rozwoj, CSR
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administruje intranetową witryną główną i witryną DK (Departamentu Edukacji i Komunikacji) oraz współpracuje z właścicielami pozostałych witryn w celu rozwoju CSR w jednostkach służb statystyki publicznej;
 • Monitoruje i raportuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności jednostek służb statystyki publicznej oraz komunikacji wewnętrznej w celu ich nadzoru i dokumentowania;
 • Realizuje zadania w zakresie społecznej odpowiedzialności jednostek służb statystyki publicznej oraz komunikacji wewnętrznej GUS w celu rozwoju CSR w jednostkach służb statystyki publicznej;
 • Organizuje wydarzenia wewnętrzne statystyki publicznej i informuje pracowników statystyki publicznej o działaniach realizowanych w obszarze komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem dostępnych środków i kanałów informacji w celu rozwoju CSR w jednostkach służb statystyki publicznej;
 • Buduje wewnętrzną sieć społecznościową w celu sprawnej realizacji zadań;
 • Realizuje zadania z zakresu zapewnienia dostępności urzędu w celu realizacji programu Dostępność plus.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Praca przy komputerze;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - A2;
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • Znajomość ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office);
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe;
 • Rzetelność;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Współpraca;
 • Komunikacja;
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Dzielenie się wiedzą;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w statystyce publicznej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2;
 • Znajomość programu SharePoint;
 • Znajomość koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - CSR.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS);
 • Dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.: oświadczenie o braku pracy, pełnieniu służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku w pracy w statystyce publicznej;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2.

Termin składania dokumentów: 10.10.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/;
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695);
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 122/DK/2023.

Wynagrodzenie brutto: 4 380 zł + dodatek stażowy.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony