Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Starszy specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Statystyczny Numer referencyjny: 110316 Data publikacji: 15 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Hodowla zwierząt, weterynaria

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej w Departamencie Rolnictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Analizuje dane pozyskane z pozastatystycznych źródeł danych w zakresie badań powierzchniowych oraz wyników badań in–situ w celu szacowania powierzchni zasiewów i w szacunkach produkcji roślinnej
 • Współpracuje w opracowywaniu koncepcji weryfikacji wyników z badań in-situ metodami CAxI. Inicjuje nowe rozwiązania metodologiczne i usprawnienia organizacyjne w celu poprawy jakości statystyk rolniczych, uzyskanych na podstawie pozastatystycznych źródeł danych, w tym przygotowuje założenia metodologiczne do przetwarzania dużych zbiorów danych z zakresu rolnictwa
 • Współpracuje z Urzędem Statystycznym w Olsztynie w zakresie rozpoznawania klas pokrycia terenu i identyfikacji upraw na podstawie serii czasowych wykorzystujących zdjęcia satelitarne oraz inne metody w celu pozyskania informacji o powierzchni użytków rolnych
 • Współuczestniczy w badaniu zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych, w celu przygotowania założeń do badania i opracowania danych z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne lub geodezja
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Znajomość zagadnień z zakresu produkcji rolniczej, w tym roślinnej oraz umiejętność oceny faktów i informacji statystycznych w celu prowadzenia analiz
 • Podstawowa wiedza o badaniach statystycznych w obszarze rolnictwa – metodologia, zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie podstawowym (A1)
 • Doświadczenie w obsłudze programów MapInfo lub ArcGIS

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego rolniczego lub pokrewnego lub geodezja
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym (B1) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie podstawowym (A1) lub oświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie podstawowym (A1)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w obsłudze programów MapInfo lub ArcGIS

Termin składania dokumentów: 28.11.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 163/DR/2022.

Wynagrodzenie brutto: 4 876 zł + dodatek stażowy.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych).
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony