Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2023 29 listopada 2023

Starszy Inspektor WOŚ 38 Aplikuj do dnia: 06.10.2023r .

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Gmina Dąbrowa Górnicza Numer referencyjny: 158180 Data publikacji: 22 września 2023 Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Oceny oddziaływania na środowisko
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku,

 • Prowadzenie postępowań dotyczących pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.
 • Prowadzenie postępowań kompensacyjnych.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących pozwoleń zintegrowanych.

Wymagania

Wymagania niezbędne -formalne. 

 • Obywatelstwo polskie, jednak o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: ochrona środowiska, inżynieria środowiska.
 • Doświadczenie zawodowe: minimum 4 letni staż pracy.
 • Umiejętność obsługi komputera oraz narzędzi online weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną.

Wymagane dodatkowe mile widziane:

 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kodeks postępowania administracyjnego.
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziane doświadczenie w jednostkach samorządowych.

WAŻNE - W przypadku spełnienia wymagań niezbędnych nie zapomnij dołączyć scanów dokumentów potwierdzających ich nabycie 

Wymagane kompetencje miękkie.

Identyfikacja z pracodawcą i miastem Dąbrowa Górnicza, komunikatywność, dążenie do rezultatów, otwartość na zmiany, elastyczność, obiektywizm, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, samodzielność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

Dokumenty przesłane jako załącznik do  zgłoszenia rekrutacyjnego, prosimy o przesłanie załączników w pliku MS Word lub pdf

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 • scan świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu) lub zaświadczenie o ukończeniu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy.
 • scan dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (UWAGA – jeśli w wymaganiach dokładnie wskazujemy rodzaj/poziom wykształcenia oznacza to, że oczekujemy potwierdzenia dokładnie takich kwalifikacji.
 • scan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Odznaczenie w formularzu rekrutacji elektronicznej niezbędnych oświadczeń:

 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • RODO – klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tej rekrutacji.
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej – (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego).

Oferujemy

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:

 • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 m-cy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony
 • W przypadku możliwości zastosowania art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych rodzaj umowy zostanie tożsamy z aktualnie obowiązującym.
 • Wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów:
  • miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5%-20% - zgodnie z ustawą),
  • dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki – zgodnie z ustawą),
  • nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75%-400% zgodnie z ustawą).
 • ZFŚS oraz KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa).
 • Możliwość dołączenia do programu kart sportowych oraz ubezpieczeń grupowych na życie.
 • Miejscem pracy jest siedziba urzędu bądź inne miejsce wskazane przez pracodawcę.
 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4h dziennie, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z klientami oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym - urzędnikiem w rozumieniu ustawy
  o pracownikach samorządowych ( aktualny Dz.U. 2022 poz.530).

Dodatkowo pracownikom oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia
 • Regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance)
 • Przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym
 • Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego
 • Podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych
 • Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym
 • Wdrożenie w merytoryczny zakres prac oraz w specyfikę funkcjonowania w strukturach Urzędu
 • Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta
 • Lunch bar na terenie Urzędu
 • Bezpłatny, zadaszony i strzeżony parking dla samochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Gmina Dąbrowa Górnicza

Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej

Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony