Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2021 05 grudnia 2021

Specjalista ds. inżynieryjno-technicznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Małopolski Ośrodek Badawcz Numer referencyjny: Tylicz 2021 Data publikacji: 18 października 2021 Lokalizacja: Tylicz - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (umowa na czas nieokreślony) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe
Woda: Oczyszczanie ścieków
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy poszukuje specjalistę lub absolwenta do zasilenia zespołu prowadzącego działalność badawczą, wdrożeniową, rozwojową i edukacyjno-szkoleniową w szerokim zakresie infrastruktury technicznej, technicznych środków produkcji rolniczej na przyrodniczo cennych terenach Karpat Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem technologii sanitacji ściekowo-nawozowej oraz sozologii wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa opartego na gospodarstwach organicznych (tzw. ekologicznych). Miejsce pracy - Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu: http://www.iteptylicz.edu.pl/

Zakres typowych zadań
• twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych i rozwojowych w zespole,
• wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
• podnoszenie kwalifikacji, podejmowanie starań o uzyskiwanie wyższych stopni i tytułów naukowych,
• upowszechnianie wyników badań naukowych i rozwojowych poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym,
• udział w realizacji ekspertyz wykonywanych na potrzeby gospodarki narodowej,
• udział w badaniach terenowych,
• uczestniczenie w pracach organizacyjnych macierzystego Zakładu i Instytutu.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje
• posiadanie wykształcenia wyższego I lub II stopnia (rolnictwo/agronomia, inżynieria środowiska, gospodarka wodna lub pokrewne),
• znajomość języka angielskiego - co najmniej na poziomie B2,
• umiejętność biegłej obsługi programów z pakietu MS Office.

Dodatkowe oczekiwania
• gotowość do podjęcia pełnoetatowej pracy stacjonarnej w Tyliczu,
• predyspozycje do pracy naukowej,
• prawo jazdy kategorii B lub możliwość jego uzyskania oraz brak przeciwwskazań do zaliczenia badań psychotechnicznych do kierowania samochodem służbowym,
• doświadczenie w prowadzeniu badań polowych,
• doświadczenie w projektach i badaniach naukowych lub wdrożeniowych.

Oferujemy

• możliwość rozwoju i realizowania swoich pasji naukowych
• stabilne zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę (poprzedzone okresem próbnym)
• motywacyjny system wynagrodzeń
• miejsca parkingowe dla pracowników

Inne informacje

Dokumenty aplikacyjne
• CV,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 31.10.2021 r. pocztą elektroniczną na adres itepkrak@itp.edu.pl podając w tytule kod: Tylicz 2021.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Małopolski Ośrodek Badawcz

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1 PKD w następujących obszarach:
 1. ochrona, użytkowanie, kształtowanie krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich, zasobów wodnych, agroekosys­temów, trwałych użytków zielonych, środowiska i przyrody obszarów dolinowych oraz górskich;
 2. innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w tym ryb, i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych;
 3. bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, doradczej, edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotyczącej:
 1. inżynierii rolniczej i rozwiązań technicznych w zastosowaniu do produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym ryb;
 2. agroenergetyki, z uwzględnieniem bioenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii;
 3. inżynierii wodno-melioracyjnej, melioracji rolnych i wodnych, konstrukcji budowli i urządzeń wodnych oraz obiektów ochrony przeciwpowodziowej;
 4. budownictwa wiejskiego i dróg rolniczych;
 5. inżynierii materiałowej i eksploatacji urządzeń technicznych w rolnictwie;
 6. inżynierii i technologii sanitacji wsi oraz stanu sanitarno-higienicznego wsi wraz z utylizacją osadów ściekowych, odpadów komunalnych i pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego;
 7. kształtowania struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, infrastruktury rolniczej i wiejskiej, układów infrastruktury technicznej i technologiczno-przyrodniczej oraz ładu ekologiczno-krajobrazowego;
 8. ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich;
 9. gospodarki na trwałych użytkach zielonych na terenach nizinnych, podgórskich i górskich, technologii produkcji pasz, stanu zagrożeń i ochrony siedlisk łąkowych, gleb i wód;
 10. gospodarowania wodami w rolnictwie i na obszarach wiejskich, potrzeb nawodnień i odwodnień, deficytu wody, podtopień i powodzi oraz bilansów wodnych;
 11. zanieczyszczenia i ochrony jakości wód oraz gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w zagrodzie i na obszarach wiejskich;
 12. kształtowania warunków środowiskowych w obiektach rolniczych i ograniczania emisji gazów, odorów i pyłów ze źródeł rolniczych;
 13. przydatności użytkowej i bezpieczeństwa maszyn rolniczych;
 14. ekonomiki, organizacji mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz programów rozwoju wsi i rolnictwa.
Instytut realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfi­kacyjne, certyfikacyjne i homologacyjne, wraz z utrzymaniem laboratoriów akredytowanych, jednostki certyfikacyjnej i jednostki notyfikowanej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony