Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Konstruktor maszyn i urządzeń - specjalista ds. inżynieryjno-technicznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawc Numer referencyjny: Konstruktor maszyn i urządzeń Data publikacji: 18 maja 2023 Lokalizacja: Falenty, Warszawa, Bydgoszcz, Grajewo, Kłudzienko, Kraków, Pozna - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Przemysł i inżynieria: Mechanika, elektromechanika, automatyka
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Zakres typowych zadań
• konstruowanie maszyn i urządzeń,
• budowanie prototypów,
• patentowanie twórczych rozwiązań technicznych,
• udział w badaniach terenowych,
• rozwiązywanie problemów badawczych i rozwojowych w zespole,
• upowszechnianie wyników prac poprzez publikacje,
• wprowadzanie wyników prac do praktyki,
• udział w realizacji ekspertyz wykonywanych na potrzeby gospodarki narodowej,
• uczestniczenie w pracach organizacyjnych macierzystego Zakładu i Instytutu.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje
• posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej I stopnia,
• zainteresowanie konstruowaniem maszyn i urządzeń poparte zrealizowanymi projektami.

Dodatkowe oczekiwania
• umiejętność biegłej obsługi programów z pakietu MS Office,
• znajomość języka angielskiego - co najmniej na poziomie B2,
• umiejętność czytania i tworzenia rysunków technicznych,
• znajomość oprogramowania CAD,
• umiejętność obsługi programów statystycznych,
• prawo jazdy kategorii B lub możliwość jego uzyskania oraz brak przeciwwskazań do zaliczenia badań psychotechnicznych do kierowania samochodem służbowym.

Oferujemy

• przyjazną atmosferę pracy,
• udział w Pracowniczym Planie Kapitałowym,
• środowisko pracy z wysokimi standardami etycznymi,
• możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji naukowo-badawczej,
• możliwość rozwoju i realizowania swoich pasji naukowych,
• stabilne zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę (poprzedzone okresem próbnym),
• motywacyjny system wynagrodzeń,
• telefon służbowy i możliwość korzystania z samochodu służbowego,
• bezpłatne miejsca parkingowe dla pracowników.

Inne informacje

Konstruktorzy maszyn i urządzeń - specjaliści lub studenci - na stanowiska inżynieryjno-techniczne

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy poszukuje specjalistów lub studentów do zasilenia zespołów prowadzących działalność badawczą, wdrożeniową, rozwojową i edukacyjno-szkoleniową w zakresie infrastruktury technicznej oraz technicznych środków produkcji związanych z szeroko rozumianym rolnictwem.

Miejsce pracy stacjonarnej: Falenty, Warszawa, Bydgoszcz, Grajewo, Kłudzienko, Kraków, Poznań, Szczecin, Tylicz lub Wrocław. Ponadto istnieje również możliwość zatrudnienia w trybie niestacjonarnym.

https://www.itp.edu.pl/

Nazwa stanowiska: specjalista ds. inżynieryjno-technicznych


Dokumenty aplikacyjne
• CV,
• List motywacyjny z opisem spełnienia kwalifikacji wymaganych i dodatkowych,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres itp@itp.edu.pl podając tytuł: Konstruktor maszyn i urządzeń.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawc

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - PIB (ITP - PIB) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia 1948) oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).

Podstawą prawną działania Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - PIB, zwanego dalej "Instytutem" są:
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. 2020 r., poz. 1383),
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r.,poz. 1669),
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r., poz. 85),
Statut InstytutuTechnologiczno-Przyrodniczego z dnia 16 czerwca 2020 roku.
Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer - 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021, poz. 162) w zakresie wymienionym w Statucie.
IInstytut ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo oraz nauk inżynieryjno-technicznychw dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetykana zasadach określonych w przepisachUstawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r., poz. 85).
Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Przedmiot działalności Instytutu
Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1 PKD w następujących obszarach:
ochrona, użytkowanie, kształtowanie krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich, zasobów wodnych, agroekosys­temów, trwałych użytków zielonych, środowiska i przyrody obszarów dolinowych oraz górskich;
innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w tym ryb, i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych;
bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, doradczej, edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotyczącej:
inżynierii rolniczej i rozwiązań technicznych w zastosowaniu do produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym ryb;
agroenergetyki, z uwzględnieniem bioenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii;
inżynierii wodno-melioracyjnej, melioracji rolnych i wodnych, konstrukcji budowli i urządzeń wodnych oraz obiektów ochrony przeciwpowodziowej;
budownictwa wiejskiego i dróg rolniczych;
inżynierii materiałowej i eksploatacji urządzeń technicznych w rolnictwie;
inżynierii i technologii sanitacji wsi oraz stanu sanitarno-higienicznego wsi wraz z utylizacją osadów ściekowych, odpadów komunalnych i pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego;
kształtowania struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, infrastruktury rolniczej i wiejskiej, układów infrastruktury technicznej i technologiczno-przyrodniczej oraz ładu ekologiczno-krajobrazowego;
ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich;
gospodarki na trwałych użytkach zielonych na terenach nizinnych, podgórskich i górskich, technologii produkcji pasz, stanu zagrożeń i ochrony siedlisk łąkowych, gleb i wód;
gospodarowania wodami w rolnictwie i na obszarach wiejskich, potrzeb nawodnień i odwodnień, deficytu wody, podtopień i powodzi oraz bilansów wodnych;
zanieczyszczenia i ochrony jakości wód oraz gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w zagrodzie i na obszarach wiejskich;
kształtowania warunków środowiskowych w obiektach rolniczych i ograniczania emisji gazów, odorów i pyłów ze źródeł rolniczych;
przydatności użytkowej i bezpieczeństwa maszyn rolniczych;
ekonomiki, organizacji mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz programów rozwoju wsi i rolnictwa.
Instytut realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfi­kacyjne, certyfikacyjne i homologacyjne, wraz z utrzymaniem laboratoriów akredytowanych, jednostki certyfikacyjnej i jednostki notyfikowanej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony