Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

Ekspert ds. finansowo - administracyjnych w projekcie LIFE

Pracodawca: Kampinoski Park Narodowy Numer referencyjny: 1 Data publikacji: 09 czerwca 2021 Lokalizacja: Izabelin C - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (wstępnie na czas określony 1 roku od 1 lipca 2021 r. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Administracja

Opis stanowiska

Konkurs przeprowadzony zostaje w związku z realizacją projektu LIFE Kampinos WetLIFE „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” LIFE19NAT/PL/000746
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonywanie wszelkich rozliczeń finansowo - księgowych związanych z projektem zgodnie z umowami o dofinansowanie oraz wytycznymi dotyczącymi programów z których finansowany jest projekt,
 • Kontrola prawidłowości pod kątem finansowo-księgowym dokumentacji rozliczeniowej wszystkich współbeneficjentów projektum
 • Kompletowanie wszelkich dokumentów dotyczących projektu (np. kadrowych, księgowych itp.) oraz nadzór nad ich obiegiem.
 • Sporządzanie raportów finansowych oraz wniosków o płatność na potrzeby projektu zgodnie z wytycznymi i wzorami udostępnionymi przez Komisję Europejską,
 • Sporządzanie wymaganych przez dział finansowo-księgowy dokumentów finansowych w zakresie realizacji projektu LIFE+.
 • Sporządzenie sprawozdań (raportów finansowych) wraz z wnioskami o płatność,
 • Sporządzenie dodatkowych sprawozdań finansowych, z postępu realizacji projektu, wymaganych postanowieniami.
 • Koordynacja finansowa i księgowa zadań związanych z realizacją projektu LIFE+,
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej przy wyborze podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania związane z realizacją projektu,
 • Koordynacja i rozliczenie zakupów sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
 • Udział i koordynacja w finansowym audycie zewnętrznym,
 • Udział w spotkaniach zewnętrznych poświęconych realizacji projektu LIFE+,
 • Udzielanie odpowiedzi osobom zainteresowanym w trybie postępowania administracyjnego,
 • Współpraca z koordynatorem projektu i komórkami KPN zaangażowanymi w projekt,
 • Współpraca z współbeneficjentami projektu LIFE+, gromadzenie dokumentów finansowych dla całego projektu,
 • Wykonywanie innych czynności – w zakresie realizacji projektu – zlecanych przez przełożonego, nie ujętych powyżej.

Wymagania

Wymagania niezbędne konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku związanym z finansami, ekonomią, księgowością i zarządzaniem (akceptowani będą również kandydaci posiadający wykształcenie wyższe na innych kierunkach, ale posiadający udokumentowane doświadczenie w pracy przy rozliczaniu projektów ze środków unijnych),
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy przy rozliczaniu projektów finansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej i krajowych funduszy ochrony środowiska,
 • Zainteresowanie ochroną przyrody,
 • Komunikatywność, umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych skierowanych do różnych grup odbiorców,
 • Język angielski,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych (MS Office, Excel).

Wymagania kwalifikacje - pożądane:
 • Samodzielność, inicjatywa dotycząca proponowania rozwiązań w zakresie rozliczania środków projektu,
 • Dokładność i skrupulatność,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

Praca biurowa. Wynagrodzenie wg zasad obowiązujących w Kampinoskim Parku Narodowym.

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny,
 • Życiorys zawodowy (CV),
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych, oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Miejsce składania dokumentów i informacje dodatkowe:
 • Wymagane dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres Kampinoskiego Parku Narodowego, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody”,
 • Termin składania dokumentów: do 19.06.2021 r. (decyduje data wpływu do KPN),
 • Postępowanie konkursowe w formie rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu przeprowadzi dyrektor Parku, bądź osoby wyznaczone przez dyrektora,
 • Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
 • Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone w każdej chwili bez rozstrzygnięcia.

Wyślij swoją kandydaturę

Niektóre telefony i tablety nie umożliwiają załączania plików tekstowych.
W takim przypadku radzimy skorzystać z komputera.
(* Wymagane pola)
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy został utworzony w 1959 r. i nie przerwanie prowadzi działania mające na celu ochronę przyrody puszczy Kampinoskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony