Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

Podinspektor w Dziale Energii Odnawialnej

Pracodawca: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Numer referencyjny: 16-22 Data publikacji: 15 lipca 2022 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (umowa na czas nieokreślony) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Energia: Energetyka słoneczna, Odnawialne źródła energii

Opis stanowiska

Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku
a) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego związanego z budową
instalacji fotowoltaicznych i innych instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii, poprzez:
zlecanie, nadzór nad przebiegiem i terminowością realizacji procesu projektowego, uzyskiwaniem
wymaganych opinii, uzgodnień, ekspertyz i decyzji formalno-prawnych niezbędnych do
rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji, weryfikację dostarczonej dokumentacji projektowej pod
względem kompletności, zgodności z umową i zakresem rzeczowym stanowiącym integralną część
umowy, przygotowanie dokumentów do przetargu, udział w postępowaniu przetargowym wraz z
weryfikacją i oceną ofert, prowadzenie negocjacji z kontrahentami, odbiór prac, rozliczanie umów,
prowadzenie kontroli porealizacyjnych, rozpatrywanie uwag gwarancyjnych, dokumentowanie
podejmowanych działań, raportowanie,
b) inwentaryzacja obiektów i obszarów należących do Gminy Miejskiej Kraków odpowiednich do
wykorzystania na cele związane z budową instalacji fotowoltaicznych różnej mocy,
c) inicjowanie oraz wdrażanie rozwiązań prawno-organizacyjno-technicznych poprzez rozwój
energetyki rozproszonej,
d) reprezentowanie jednostki budżetowej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna przed organami
nadzoru budowlanego oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji procesu
inwestycyjnego,
e) współpraca z uczelniami, jednostkami badawczymi, instytucjami pozarządowymi,
przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technicznych,
f) prowadzenie działań edukacyjnych w obszarze tematyki związanej z właściwością działu;
g) sprawozdawanie, prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie
właściwości Działu.

Wymagania

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe o profilu: energetyka, elektrotechnika, elektronika, ekoenergetyka,
automatyka, odnawialne źródła energii.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do
udziału w prowadzonym postępowaniu.
2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) znajomość:
• Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
• Ustawy Prawo Budowlane,
• Ustawy Prawo Energetyczne,
• Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii,
• Technologii w zakresie OZE,
• Ustawy o Samorządzie Gminnym.
b) umiejętności:
• przygotowania, realizacji, odbioru, monitorowania i raportowania projektów inwestycyjnych,
• umiejętność czytania i analizowania dokumentacji projektowej,
• oceny techniczno-ekonomicznej przedsięwzięć w branży OZE,
• obsługi komputera, programów MS Office, CAD,
• rozwiązywania złożonych problemów,
• umiejętność szybkiego uczenia się i podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole,
• analitycznego myślenia,
c) praca pełna wyzwań w dynamicznie rozwijającym się zespole,
d) odpowiedzialność, terminowość.

Oferujemy

Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników
podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik
zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie
kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
b) wymiar czasu pracy: pełny etat,
c) Miejsce pracy: Kraków, os. Szkolne 27.

Opis stanowiska pracy
a) praca administracyjno-biurowa w siedzibie jednostki oraz praca w terenie,
b) płaca zasadnicza z przedziału od 3010-4850 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat + miesięczna
premia uznaniowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia
12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej).
c) Opis stanowiska pracy:
praca administracyjno-biurowa w siedzibie jednostki oraz praca w terenie,
d) płaca zasadnicza z przedziału od 3010-4850 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat + miesięczna
premia uznaniowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia
12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej).

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz Osobowy zawierający podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
klauzulę informacyjną Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji –
podpisany odręcznie (do pobrania na stronie www.kegw.krakow.pl),
b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w
stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
e) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza
skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych.

Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres
jednostki: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, os. Szkolne 27, II piętro pokój nr 28
31-977 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko „Nr. ref. KEGW/16-22" - w
terminie do dnia 22.07.2022r. do godziny 15:00
Decyduje data wpływu do KEGW. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów
lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych
i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji oraz o terminach testów lub rozmów
kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na
rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o
wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie KEGW oraz na stronie Internetowej KEGW
(www.kegw.krakow.pl).
Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem mailowym: sekretariat@kegw.krakow.pl

Wyślij swoją kandydaturę

Prosimy o przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny oraz inne dokumenty wskazane w ofercie) z dopiskiem „16-22” na adres: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres
jednostki: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, os. Szkolne 27, II piętro pokój nr 28
31-977 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko „Nr. ref. KEGW/16-22" - w
terminie do dnia 22.07.2022r. do godziny 15:00
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna jest pierwszą w Polsce wyspecjalizowaną jednostką samorządową powołaną, by adaptować miasto do zmian klimatu
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony