Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Starszy specjalista w Wojewódzkim Inspektoracie Geodezyjnym i Kartograficznym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Łódzki Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 74983 Data publikacji: 24 lutego 2021 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wojewódzkim Inspektoracie Geodezyjnym i Kartograficznym.
Wymiar etatu: 1/2
Liczba stanowisk pracy: 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przeprowadzanie kontroli w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej (marszałka województwa/ starosty/ prezydenta miasta na prawach powiatu).
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Przygotowywanie projektów wniosków w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, które w sposób rażący naruszyły przepisy prawne obowiązujące w geodezji i kartografii w celu wszczęcia postępowania przez Rzecznika dyscyplinarnego.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przez przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne oraz inne jednostki organizacyjne.
 • Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych wykonujących prace geodezyjne w celu sprawdzenia poprawności prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii, a także wypełniania przez przedsiębiorcę obowiązków, o których mowa w przepisach art. 9 ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących odmowy włączenia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz administracyjnych związanych z zakresem udostępnianych materiałów zasobu lub należnej opłaty.
 • Zapewnienie obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Analiza i weryfikacja wniosków spółdzielni mieszkaniowych dotyczących refundacji spółdzielniom mieszkaniowym uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałami i rozgraniczeniem nieruchomości, czynnościami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).

Warunki pracy:
 • Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
 • Kontakty zewnętrzne:kilka razy w tygodniu: kontakty z podmiotami świadczącymi usługi geodezyjne i kartograficzne, kontakty z przedstawicielami organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz klientami Urzędu. Kilka razy w roku: kontakty z pracownikami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w celu ustalenia toku prawidłowości prowadzonych postępowań przy nietypowych sprawach
 • Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Piotrkowska 10 Łódź

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze geodezji i kartografii
 • Znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy, Kpa, Kc, o kontroli w administracji rządowej. Znajomość narzędzi informatycznych (oprogramowania) stosowanych do prowadzenia przez organy adm. geodezyjnej i kartograficznej baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz kontroli tych baz. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, Samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne lub administracyjne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • Uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii – zakres 1 i 2
 • Znajomość specjalistycznych programów komputerowych: obsługa baz danych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz baz danych mapy numerycznej stosowanych w służbie geodezyjnej i kartograficznej woj.łódzkiego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 08.03.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2 000,00 zł + dodatek stażowy
 • Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz.265 ze zm.).
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
 • W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Łódzki Urząd Wojewódzki

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zapewnia wykonywanie zadań Wojewody Łódzkiego wynikających ze sprawowania przez wojewodę funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie łódzkim, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią, reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony