Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Łódzki Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 74940 Data publikacji: 24 lutego 2021 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Finansowanie, dotacje
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń, badanie i ocena kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań administracyjnych według etapów i zasad przepisów prawa w tym kodeksu postępowania administracyjnego w celu wydania rozstrzygnięcia.
 • Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych, badanie i ocena kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań administracyjnych według etapów i zasad przepisów prawa w tym kodeksu postępowania administracyjnego w celu wydania rozstrzygnięcia.
 • Opracowanie i przygotowywanie projektów wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów.
 • Planowanie w horyzoncie czasowym 1 roku środków finansowych nadzorowanych przez Wydział w Rozdziale 71095 sporządzanie projektu planu zamówień publicznych, projektu oraz planu finansowego na dany rok, przygotowywanie materiałów do projektu Budżetu Państwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym w danym roku oraz materiałów w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa sporządzanie wniosków o zamówienie publiczne, wniosków o przeniesienie środków, wniosków o zmiany w planie zamówień publicznych, opisywanie faktur, stała współpraca z odpowiedniki komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych w rozdziale 71095.
 • Udzielanie informacji i wyjaśnień inwestorom i stronom postępowań administracyjnych w celu przedstawienia aktualnego stanu formalnego i prawnego sprawy.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na złożone skargi/sprzeciwy na decyzje i postanowienia wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków, petycji oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi w celu udzielenia odpowiedzi skarżącym lub przekazania właściwym do ich rozpatrzenia organom.
 • Zbieranie i analiza materiału dowodowego (informacje o stanie prawnym nieruchomości, dane z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony zabytków itp.).

Warunki pracy:
 • Zagrożenie korupcją, kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu (inwestorzy, strony postępowania, wnioskodawcy, kilka razy w miesiącu (Przedstawiciele ministerstw, RDOŚ, WUOZ i innych instytucji celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwości co do praktycznego stosowania przepisów prawa oraz ustalenia jednolitego stanowiska orzeczniczego stres związany z przygotowaniem materiałów wywołujących skutki materialno-prawne i podlegających dyscyplinie finansowej,praca w stresie pod presją czasu.

Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/ staż w administracji
 • Znajomość prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność czytania projektów budowlanych, umiejętność czytania aktów prawa
 • Umiejętność czytania projektów budowlanych, umiejętność czytania aktów prawa miejscowego lub decyzji z zakresu planowania przestrzennego
 • Zdolność podejmowania decyzji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne lub prawnicze lub administracyjne
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych, znajomość ustawy o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 02.03.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3000,00 + dodatek stażowy Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2020, poz. 265 ze zm.)
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
 • W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Łódzki Urząd Wojewódzki

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zapewnia wykonywanie zadań Wojewody Łódzkiego wynikających ze sprawowania przez wojewodę funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie łódzkim, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią, reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony