Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.10.2021 21 października 2021

Główny specjalista w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli

Pracodawca: Małopolski Urząd Wojewódźki Numer referencyjny: 84775 Data publikacji: 23 września 2021 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia
Przemysł i inżynieria: Górnictwo i geologia inżynierska

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające i przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi, zażalenia i pisma w celu sprawowania nadzoru nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Przeprowadza kontrolę urzędów w zakresie zgodności działań administracji geodezyjnej i kartograficznej z obowiązującymi przepisami prawa, a także kontrolę instytucji i przedsiębiorców w celu sprawdzenia zgodności wykonywania prac geodezyjnych z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dla których organem I i II instancji jest wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające wobec geodetów uprawnionych, wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, celem zbadania, czy wypełniają oni zadania w tym zakresie z należytą starannością oraz - w przypadkach uzasadnionych – sporządza wniosek do rzecznika dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Warunki pracy: Krajowe wyjazdy służbowe (do starostw powiatowych), obsługa klientów zewnętrznych. W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).

Część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

31-156 Kraków ul. Basztowa 22

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe geodezyjne
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w geodezji -potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • Posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu: 1-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2-rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych – potwierdzone kopią dokumentów
 • Znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność i umiejętność argumentowania
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Kreatywność

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu: 1-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2-rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 29.10.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów, w tym prawidłowych oświadczeń, nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (https://bip.malopolska.pl/muw,m,341901,2021.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Nabór może zostać prowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Małopolski Urząd Wojewódźki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Małopolskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:
 • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,
 • zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • organu rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach,
 • organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony