Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor wojewódzki ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Małopolski Urząd Wojewódźki Numer referencyjny: oferta pracy w Oddziale Koordynacji Usuwania Skutków Klęsk Żywio Data publikacji: 13 czerwca 2019 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Ryzyko: Zagrożenia naturalne, ochrona przeciwpowodziowa, Ubezpieczenia, zabezpieczenia przed ryzykiem
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Oddziale Koordynacji Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Wydziale Rolnictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie zawieranych pomiędzy Wojewodą Małopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz dokonywanie rozliczenia tych zadań po ich zakończeniu w celu stwierdzenia zgodności rozliczenia końcowego w zakresie rzeczowo-finansowym zadań z wnioskowanym zakresem rzeczowo-finansowym zadań przedstawionych do dofinansowania
 • Przeprowadzanie weryfikacji szacunku strat w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w ramach udziału w pracach Komisji Wojewódzkiej oraz sporządzanie protokołów z weryfikacji strat
 • Przeprowadzanie wizytacji terenowych obiektów planowanych do odbudowy/remontu, w celu dokonania w terenie oceny zasadności odbudowy/remontu obiektu, a także zgodności stanu faktycznego lokalizacji zadania z lokalizacją wynikającą z protokołu Komisji Wojewódzkiej i odbudowanych/ wyremontowanych, w celu weryfikacji wykonanych robót oraz sporządzanie raportów z wizytacji terenowych
 • Przygotowywanie wykazów zadań planowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do odbudowy/ remontu wraz z zapotrzebowaniem na dofinansowanie z budżetu państwa

Warunki pracy:
 • Praca w terenie, także w trudnych warunkach środowiskowych, wyjazdy służbowe. Nietypowe godziny pracy, zagrożenie naciskiem ze strony kierowników jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów, starostów, itd.) lub ich służb, zagrożenie korupcją.
 • W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
 • Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne lub ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej – potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, o drogach publicznych, o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność pracy na komputerze oraz znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu: inżynieria lądowa kierunek budownictwo lub inżynieria środowiska kierunek gospodarka przestrzenna
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność
 • umiejętność argumentowania, analitycznego myślenia
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • asertywność
 • komunikatywność
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 26.06.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443

Kraków ul. Basztowa 22

Informacje o pracodawcy

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Małopolskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:
 • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,
 • zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • organu rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach,
 • organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony