Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Inspektor wojewódzki w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji w Wydziale Infrastruktury

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Małopolski Urząd Wojewódźki Numer referencyjny: 117072 Data publikacji: 08 marca 2023 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych jako organ pierwszej instancji w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich (w tym w zakresie wniosków o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych), samodzielnie rozpatruje złożone wnioski, przyjmuje odpowiedni tryb postępowania, identyfikuje występujące problemy i proponuje sposób rozstrzygnięcia kwestii spornych oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień w ww. sprawach
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji jako organ drugiej instancji w zakresie dróg powiatowych i gminnych, samodzielnie rozpatruje odwołania, przyjmuje odpowiedni tryb postępowania, identyfikuje występujące problemy i proponuje sposób rozstrzygnięcia kwestii spornych oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień w ww. sprawach
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (w tym w zakresie wniosków o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych), samodzielnie rozpatruje złożone wnioski, przyjmuje odpowiedni tryb postępowania, przedstawia występujące problemy i propozycje rozstrzygnięcia kwestii spornych oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień w ww. sprawach (w tym w zakresie wniosków o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych)
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację lotniska użytku publicznego (w tym w zakresie wniosków o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych), samodzielnie rozpatruje złożone wnioski, przyjmuje odpowiedni tryb postępowania, przedstawia występujące problemy i propozycje rozstrzygnięcia kwestii spornych oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień w ww. sprawach (w tym w zakresie wniosków o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych)

Warunki pracy:

Zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presją czasu.

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).

Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, architektury, inżynierii środowiska, geografii, geodezji, planowania przestrzennego, administracji publicznej
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie przygotowywania projektów decyzji administracyjnych lub związanego z projektowaniem, realizacją inwestycji budowlanych – potwierdzone kopiami dokumentów
 • Znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo wodne oraz przepisów ustaw w dziedzinie gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznych, czytania map z projektowanym obszarem inwestycji, map z projektami zagospodarowania terenu, map z podziałami nieruchomości, oraz umiejętność oceny ich zawartości
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:

 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Kreatywność
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Posiadanie wyobraźni przestrzennej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, argumentowania i asertywność
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 29.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów, w tym prawidłowych oświadczeń, nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno-prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (https://bip.malopolska.pl/muw,m,417591,2023.html) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Nabór może zostać prowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Małopolski Urząd Wojewódźki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Małopolskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:
 • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,
 • zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • organu rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach,
 • organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony