Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Małopolski Urząd Wojewódźki Numer referencyjny: 79756 Data publikacji: 16 czerwca 2021 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Budownictwo i architektura: Projektowanie budynków, nadzór nad budową
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Wydziale Infrastruktury.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi odwoławcze postępowania administracyjne w sprawach pozwoleń na budowę oraz w innych sprawach z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej i przygotowuje projekty decyzji,
 • Prowadzi nadzwyczajne postępowania administracyjne, w tym w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej i przygotowuje projekty decyzji w celu rozpatrzenia wniosku lub usunięcia stanu naruszenia prawa,
 • Prowadzi zażaleniowe postępowania administracyjne w sprawach pozwoleń na budowę oraz w innych sprawach i przygotowuje projekty postanowień,
 • Udziela informacji, wyjaśnień i wskazówek klientom i stronom prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw.

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).

Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

31-156 Kraków Basztowa 22

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku architektura, budownictwo lądowe lub wodne, administracja, prawo,
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w organie administracji architektoniczno – budowlanej -potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów,
 • Znajomość i stosowanie w praktyce przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, geodezji i kartografii, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony zabytków, wybranych zagadnień prawa cywilnego, prawa wodnego, ustawy o własności lokali i innych oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej,
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowych,
 • Umiejętność pracy na komputerze,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Umiejętność analitycznego myślenia i dokonywania syntezy,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • Posiadanie wyobraźni przestrzennej,
 • Asertywność,
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność zwięzłego przekazywania informacji w mowie i piśmie.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 30.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów, w tym prawidłowych oświadczeń, nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (https://bip.malopolska.pl/muw,m,341901,2021.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego Nabór może zostać prowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Małopolski Urząd Wojewódźki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Małopolskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:
 • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,
 • zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • organu rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach,
 • organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony