Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 113899 Data publikacji: 18 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji w Oddziale Nadzoru nad Organami Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące ewidencji gruntów i budynków i gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące: wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty; przywrócenia terminu na uzupełnienie zgłoszenia prac oraz na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące naruszenia warunków licencji za materiały państwowego zasobu geodezjnego i kartograficznego
 • przygotowuje projekty zarządzeń wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy, w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
 • przygotowuje pisma związane z opinowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących zmian i zniesienia nazw miejscowości oraz zmian terytorialnych
 • współdziała w realizacji kontroli przeprowadzanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe geodezyjne lub prawnicze lub administracyjne lub w zakresie gospodarki przestrzennej
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii
 • Znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office w szczególności Word, Excel, programy geodezyjne, sieciowe usługi przestrzenne), współpraca w zespole, skuteczna komunikacja, analityczne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii

Termin składania dokumentów: 01.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotycząc rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Urząd wojewódzki stanowi aparat pomocniczy wojewody i realizuje zadania wynikające ze sprawowania przez wojewodę funkcji przedstawiciela Rządu na obszarze województwa oraz terenowego organu rządowej administracji ogólnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony