Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 79649 Data publikacji: 14 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Planowanie przestrzenne: Architektura krajobrazu, zieleń miejska
Budownictwo i architektura: Diagnostyka, audyty, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie udzielania pozwolenia na budowę w sprawach, w których wojewoda jest organem I instancji,
 • Prowadzi postępowania dotyczące zgłoszeń w sprawach, w których wojewoda jest organem I instancji.

Warunki pracy: Praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu (rozprawy administracyjne), permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca na pierwszym piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, rozporządzenia z zakresu zasad etyki w służbie cywilnej,
 • Umiejętności: obsługi komputera (pakiet MS Office), interpretacji rysunku technicznego i oznaczeń graficznych w projektach budowlanych oraz skutecznej komunikacji i analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub techniczne z zakresu budownictwa lub architektury lub gospodarki przestrzennej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 22.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące
rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce
„Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Urząd wojewódzki stanowi aparat pomocniczy wojewody i realizuje zadania wynikające ze sprawowania przez wojewodę funkcji przedstawiciela Rządu na obszarze województwa oraz terenowego organu rządowej administracji ogólnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony