Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Kierownik oddziału

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: Oferta pracy WBZK-II/1 Data publikacji: 05 lutego 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Ryzyko: Ubezpieczenia, zabezpieczenia przed ryzykiem, Zagrożenia naturalne, ochrona przeciwpowodziowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Realizowanie zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Nadzorowanie oraz organizowanie pracy podległych pracowników,
 • Przeprowadzanie kontroli realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej,
 • Nadzorowanie opracowywania i aktualizowania podstawowej dokumentacji organizacyjno-planistycznej w zakresie obrony cywilnej i obrony narodowej,
 • Nadzorowanie opracowywania zarządzeń wynikających z zakresu działania wojewody w obszarze obrony cywilnej i obrony narodowej,
 • Koordynowanie przygotowań do wojewódzkich treningów i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej oraz nadzorowanie ich przebiegu, a także prowadzenie zajęć w ramach szkoleń organizowanych przez wydział z zakresu obrony cywilnej, obrony narodowej oraz uczestniczenie w naradach, odprawach i szkoleniach.

Warunki pracy:
 • Praca biurowa,
 • Praca w siedzibie urzędu,
 • Praca w terenie,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Praca wymagająca dyspozycyjności,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
 • Praca na pierwszym piętrze,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • Zainstalowana winda, możliwość poruszania się po budynku - utrudnienia w postaci schodków pomiędzy klatkami schodowymi, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • Brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa publicznego,
 • Znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o kontroli w administracji rządowej, o ochronie informacji niejawnych, o zarządzaniu kryzysowym,
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • Znajomość rozporządzeń: w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa,powiatów i gmin, w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej,
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • Kompetencje kierownicze: skuteczne negocjacje, myślenie strategiczne i planowanie, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, zarządzanie zasobami, skuteczna komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe wyższe na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub specjalności: bezpieczeństwo publiczne, obrona cywilna lub zarządzanie kryzysowe,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 18.02.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 5.500 zł
MUW zapewnia swoim pracownikom:
− stabilną i ciekawą pracę;
− regularnie wypłacane wynagrodzenie;
− dodatek stażowy;
− dodatkowe wynagrodzenie roczne;
− nagrody – w zależności od wyników pracy;
− możliwość rozwoju zawodowego;
− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
− atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;
− korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
− możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.

Informacje o pracodawcy

Urząd wojewódzki stanowi aparat pomocniczy wojewody i realizuje zadania wynikające ze sprawowania przez wojewodę funkcji przedstawiciela Rządu na obszarze województwa oraz terenowego organu rządowej administracji ogólnej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony