Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji

Pracodawca: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 77524 Data publikacji: 27 kwietnia 2021 Lokalizacja: Siedlce - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynuje kontrole prowadzone przez pracowników w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej, kontrole działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (2-4 pracowników);
 • Prowadzi postępowania administracyjne z zakresu: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalań i wymiany gruntów oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • Rozpatruje skargi na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • Rozpatruje interwencje na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
 • Przygotowuje dokumentację do opracowania wniosku do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii naruszających przepisy;
 • Opiniuje projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Warunki pracy:
Praca biurowa; praca w siedzibie urzędu; praca poza siedzibą urzędu (rozprawy administracyjne); wyjazdy służbowe; praca wymagająca dyspozycyjności; praca związana z obsługą klienta; zagrożenie korupcją; praca na parterze lub VIII piętrze (w zależności od wybranej delegatury); praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; bariery architektoniczne: zainstalowana winda, możliwość poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości; pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak oznaczeń dla osób niewidomych; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku geodezja, prawo lub administracja;
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii;
 • Znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • Umiejętności: obsługi komputera (pakiet MS Office), współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • kopia dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 11.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące
rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Urząd wojewódzki stanowi aparat pomocniczy wojewody i realizuje zadania wynikające ze sprawowania przez wojewodę funkcji przedstawiciela Rządu na obszarze województwa oraz terenowego organu rządowej administracji ogólnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony