Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista ds. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Energii Numer referencyjny: DIT- 43 Data publikacji: 11 czerwca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Transport: Mobilność, Infrastruktura i rozwój lokalny
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Departamencie Innowacji i Rozwoju Technologii.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw związanych z analizami rozwiązań technicznych w zakresie elektromobilności i paliw alternatywnych, przygotowywanie raportów oraz studiów i analiz dotyczących rozwoju rynku elektromobilności i infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych
 • Uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu przepisów technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego – udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania tych przepisów, przygotowywanie propozycji ich zmian, w tym zmian związanych z implementacją prawa UE, prowadzenie prac legislacyjnych
 • Analizowanie zasad rozmieszczenia infrastuktury paliw alternatywnych i rozwój rynku tych paliw
 • Współpraca z Sejmem i Senatem, w szczególności opracowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje posłów i senatorów oraz branie udziału w posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu oraz komisji
 • Koordynowanie współpracy Ministerstwa z organami administracji centralnej, instytucjami państwowymi oraz samorządami w zakresie elektromobilności i paliw alternatywnych
 • Prowadzenie spraw związanych z rozwojem innowacji i elektromobilności w sektorze energetyki, w szczególności współpraca ze spółkami Skarbu Państwa w zakresie kształtowania ich strategii w obszarze innowacji i rozwoju
 • Współpraca w wypracowywaniu stanowisk i branie udziału w pracach komisji międzyrządowych, komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych KE, a także organizacji międzynarodowych w zakresie infrastruktury paliw alternatywnych i jakości paliw

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
 • miejsce pracy: II piętro,
 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w zakresie oceny projektów inwestycyjnych lub oceny projektów pod kątem zgodności z normami technicznymi
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość przepisów dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Znajomość ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Znajomość norm i wymagań technicznych w zakresie elektromobilności i paliw alternatywnych
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność (ustna i pisemna), umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe transport lub elektrotechnika lub urbanistyka lub automatyka i robotyka
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • Znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie A2
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość problematyki sektora energetycznego w Polsce i UE
 • Znajomość założeń polskiej i unijnej polityki związanej z rozwojem elektromobilności i paliw alternatywnych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie A2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 21.06.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-82-08 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl


Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
Warszawa

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Energii - polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony