Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista ds. obsługi prasowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Energii Numer referencyjny: BKS-10 Data publikacji: 04 lutego 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Prasowym w Biurze Komunikacji Społecznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Obsługiwanie dziennikarzy zwracających się z prośbą o informacje w sprawach związanych z działalnością resortu,
 • Organizowanie kontaktów członków Kierownictwa i pracowników Ministerstwa oraz organizowanie i prowadzenie wydarzeń medialnych, w tym konferencji prasowych i briefingów,
 • Przygotowywanie i dystrybuowanie informacji prasowych i komunikatów na podstawie materiałów z komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz przygotowywanie dokumentacji fotograficznej z konferencji prasowych i innych wydarzeń z udziałem Kierownictwa Ministerstwa,
 • Zamieszczanie materiałów informacyjnych na portalu Ministerstwa i na ogólnych profilach Ministerstwa na portalach społecznościowych; prowadzenie kalendarium wydarzeń z udziałem Kierownictwa Ministerstwa,
 • Przygotowywanie raportów i analiz medialnych na zlecenie Kierownictwa Ministerstwa oraz wywiadów, wypowiedzi i słów wstępnych ministra i wiceministrów, publikowanych na łamach prasy ogólnopolskiej,
 • Zapewnianie obsługi medialnej członków Kierownictwa Ministerstwa podczas wyjazdów służbowych oraz pełnienie dyżurów telefonicznych,
 • Przygotowywanie projektów sprostowań, wyjaśnień, odpowiedzi i polemik prasowych na podstawie materiałów z komórek organizacyjnych Ministerstwa,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z dziennikarzami, a także z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami z otoczenia resortu w zakresie komunikacji społecznej; współpraca ze służbami prasowymi KPRM, ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych oraz organizacji współpracujących z Ministerstwem.

Warunki pracy:
 • Praca biurowa przy komputerze,
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Nietypowe godziny pracy (zróżnicowane godziny pracy, również w dni wolne),
 • Stres związany z pracą pod presją czasu i reprezentowaniem Biura w spotkaniach roboczych z przedstawicielami zewnętrznych podmiotów. Krótkie terminy na wykonanie zleconych przez Kierownictwo ME zadań,
 • Praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6, miejsce pracy: II piętro,
 • Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z komunikacją społeczną lub obsługą mediów,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • Orientacja w aktualnych zagadnieniach z zakresu gospodarki, energetyki i górnictwa,
 • Znajomość przepisów prawa prasowego i ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Umiejętność szybkiego i poprawnego pisania informacji prasowych,
 • Znajomość rynku mediów,
 • Wiedza z zakresu komunikacji społecznej, marketingu politycznego i tworzenia analiz tematycznych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności z zakresu wystąpień publicznych,
 • Umiejętność pracy koncepcyjnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu politologii, komunikacji społecznej, dziennikarstwa lub public relations,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej lub organizacjach pozarządowych lub w pisaniu i redagowaniu tekstów informacyjnych i różnych form publicystycznych (artykuł, wywiad) lub w prowadzeniu portali społecznościowych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)

Termin składania dokumentów: 13.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-82-02 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Energii - polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony