Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista w Wydziale Planowania i Wykonania

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Energii Numer referencyjny: DBF- 4 Data publikacji: 10 stycznia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Planowania i Wykonania w Departamencie Budżetu i Finansów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opiniowanie projektu planu finansowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz przygotowywanie stanowiska do projektu planu
 • Opiniowanie projektu planu finansowego FNT w układzie zadaniowym, w tym również przedstawionych celów i mierników oraz przygotowywanie stanowiska do projektu planu
 • Opracowywanie materiałów dotyczących wykonania planu finansowego FNT, w tym w układzie zadaniowym
 • Przygotowywanie stanowiska w zakresie propozycji zmian wprowadzanych w planie finansowym FNT pod względem ich poprawności i zgodności z ustawą o finansach publicznych
 • Przygotowywanie stanowisk, opinii, wystąpień, wniosków w odniesieniu do projektowanych lub nowelizowanych aktów prawnych z obszaru zadań należących do właściwości FNT oraz innych funduszy celowych będących we właściwości Ministra Energii
 • Branie udziału w opracowaniu materiałów dla Sejmu i Senatu RP dotyczących planu finansowego FNT oraz wykonania planu finansowego FNT
 • Opiniowanie projektów aktów normatywnych wewnętrznych oraz zewnętrznych

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa przy komputerze. Praca pod presją czasu. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
 • miejsce pracy: III piętro,
 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w obszarze księgowości lub w komórce finansowej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości; o finansach publicznych; o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących programów finansowanych ze środków UE
 • Znajomość przepisów dotyczących budżetu zadaniowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w urzędach administracji publicznej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)

Termin składania dokumentów: 21.01.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-83-76 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Energii - polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony