Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Referendarz ds. energetyki rozproszonej, obszarów opartych na modelu klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Energii Numer referencyjny: DEO-49 Data publikacji: 12 lipca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Energia: Odnawialne źródła energii
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Energetyki Rozproszonej w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczenie w analizowaniu rozwiązań prawnych oraz przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie wykorzystania rozproszonych źródeł energii
 • Prowadzenie spraw związanych z promowaniem wykorzystania funduszy europejskich na realizację polityki energetycznej, zwłaszcza w odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 • Wypracowywanie mechanizmów, instrumentów, modeli funkcjonowania różnych form wsparcia inwestycyjnego, operacyjnego oraz regulacyjnego
 • Prowadzenie analiz oraz opracowywanie rozwiązań prawnych mających na celu rozwój sektora prosumenckiego
 • Współpraca z właściwymi organami administracji, a także innymi podmiotami, w zakresie dotyczącym inicjowania, koordynowania i monitorowania działań i programów
 • Prowadzenie działań na rzecz stworzenia koncepcji rozwoju energetyki rozproszonej, w tym obszarów niezależnych energetycznie, opartych na modelu klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł energii
 • Analizowanie obszarów wymagających zmian prawnych w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym oraz inicjowanie działań w tym obszarze

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych oraz przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
 • miejsce pracy: VI piętro,
 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Podstawowa znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii, w tym prawodawstwa UE w zakresie odnawialnych źródeł energii
 • Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, umiejętność prezentowania stanowiska na forum publicznym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe : prawo, ekonomia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość procesu legislacyjnego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 25.07.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-88-46 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Energii - polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony